T ? su ấ t l ợ i nhu ận trướ c thu ? trên

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 30 - 32 out of 113 pages.

T su t l i nhu ận trướ c thu ế trên vố n kinh doanh = L i nhu ận trướ c thu ế (Đvt:%) V ốn kinh doanh bình quân sử d ng trong k * T su t l i nhu n v n ch s h u (ROE): Ch tiêu này đo lƣờ ng hi u qu l i nhu ận thu đƣợc trên mỗi đồ ng v n ch s h u. ROE = L i nhu n sau thu ế (Đvt:%) V n ch s h ữu bình quân Đố i v i t ng doanh nghi p h s ROE cao s là nề n t ảng tài chính vữ ng ch c cho s phát triể n th ịnh vƣợng. Dƣới góc độ c a m t n n kinh t ế , t l ROE cao s thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực công nghiệp, tăng trƣở ng t ng s n ph m qu ốc dân, tạo công ăn
Image of page 30

Subscribe to view the full document.

21 vi ệc làm, tăng thu thuế nhà nƣớ c ... Ch ính vì thế , h s ROE đƣợc coi là mộ t ch s cùng quan trọng để đánh giá về m t n n kinh t ế th trƣờ ng hi ện đại cũng nhƣng trong t ng doanh nghi p. * T su t sinh l i kinh t ế c ủa tài sả n (ROAe) Ph ản ánh khả năng sinh lờ i c ủa tài sả n hay v n kinh doanh k hông tính đế n nh hƣở ng c a ngu n g c c a v ốn kinh doanh và thuế thu nh p doanh nghi p. T su t sinh l i kinh t ế c ủa tài sả n (ROAe) = L i nhu ận trước lãi vay và thuế (Đvt:%) T ổng tài sản (hay VKD bình quân) Ch tiêu này có tác dụ ng r t l n trong vi c xem xét mố i quan h v ới lãi suấ t vay v ốn để đánh giá việ c s d ng v ốn vay có tác động tích cực hay tiêu cực đố i v i kh năng sinh lờ i c a v n ch s h u. d. Phân tích hệ thống đòn bẩy Đòn bẩ y ho ạt động (hay đòn bẩ y kinh doanh) Đòn bẩ y ho ạt động là mức độ s d ụng các chi phí cố đị nh kinh doanh nh m hy v ọng gia tăng lợ i nhu ận trƣớc lãi vay và thuế hay t su t sinh l i kinh t ế c ủa tài sả n. M ức độ tác độ ng c ủa đòn bẩ y ho ạt động: Để đánh giá tác độ ng c ủa đòn bẩ y ho t động đế n l i nhu ận trƣớ c thu ế và lãi vay. DOL = S thay đổ i EBIT S thay đổ i doanh thu hay s ản lượ ng Đòn bẩy tài chính Đòn bẩy tài chính là sự th hi n m ức độ s d ng n trong vi c t ch c ngu n v n kinh doanh c a DN nh m hi v ọng gia tăng tỷ su t l i nhu n v n ch s h u hay thu nh ập trên mộ t c ph n c ủa công ty.
Image of page 31
Image of page 32
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes