{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T k ? b ở i ph ? m vi ệ t v ũ 25 tr ườ ng

Info iconThis preview shows pages 25–27. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 25 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng In a small town in Germany there once lived a poor shoemaker. (T i m t th tr n nh ðứ c có m t ông th giày nghèo s ng ñ ó) There remains nothing more to be done . (Ch còn có gì n a mà làm) Suddenly there entered a strange figure dressed all in black. (B ng có m t hình bóng kì l m c toàn ñồ ñ en ñ i vào) There followed an uncomfortable silence. (Sau ñ ó là m t s im l ng ñế n khó ch u) There + subject pronoun + go/ come/ be: kìa/ th ế là/ r i thì There he comes (Anh ta ñ ã ñế n r i kia kìa) There you are , I have been waiting for you for over an hour. (Anh ñ ây r i, tôi ñ ang ch anh ñế n h ơ n m t ti ế ng r i ñấ y) 5. ðạ i t ðạ i t ñượ c chia làm 5 lo i v i các ch c n ă ng s d ng khác nhau, bao g m: 5.1 Subject pronoun ( ðạ i t nhân x ư ng ch ng ) I You He She It We You They ðạ i t nhân x ư ng ch ng (còn g i là ñạ i t nhân x ư ng) th ườ ng ñứ ng v trí ch ng trong câu ho c ñứ ng sau ñộ ng t be , ñằ ng sau các phó t so sánh nh ư than , as, that... I am going to the store. We have lived here for twenty years. The teachers who were invited to the party were George, Bill and I . It was she who called you. George and I would like to leave now. We students are going to have a party. Ngay sau các ngôi s nhi u nh ư we, you b n có th dùng m t danh t s nhi u ñể làm rõ we, you là ch cái gì. We students are going to have a party (Sinh viên chúng tôi ..... ) You guys (B n mày) We/ You/ They có th dùng v i all/ both. Trong tr ườ ng h p câu có ñộ ng t ñơ n thì chúng ñ i li n v i nhau: We all go to school now. They both bought the ensurance You all come shopping.
Background image of page 25

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 26 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng Nh ư ng n ế u all ho c both ñ i v i các ñạ i t này d ng câu có tr ñộ ng t thì all ho c both s ñứ ng sau tr ñộ ng t : We will all go to school next week. They have both bought the insurance. All và Both c ũ ng ph i ñứ ng sau ñộ ng t to be , tr ướ c tính t We are all ready to go swimming. Dùng he/she thay th ế cho các v t nuôi n ế u chúng ñượ c xem là có tính cách, thông minh ho c tình c m (chó, mèo, ng a...) Go and find the cat if where she stays in.
Background image of page 26
Image of page 27
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}