R şə k22 1 f00012pi rsin2fcos2f hpolarfr şək22 1

This preview shows page 46 - 48 out of 83 pages.

r ( şə k.2.2-1). >> f=0:0.01:2*pi; r=sin(2.*f).*cos(2.*f); h=polar(f,r) şə k.2.2-1 Bir koordinat müst ə visind ə bir neç ə qrafikin ə ks olunmas ı üçün plot(x 1 ,g,x 2 ,f,…,x n ,y) ə mri yerin ə yetirilir. M ə s ə l ə n , 1 n-aç ı lm ı ş qrafik p ə nc ə r ə nin nömr ə sini bildirir. 92 F ə sil 2 Matlab 7 ( ) sin( 1), ( ) exp( 0.2 ) , 1 x f x x g x x х x Є [0, 5] funksiyalar ı n ı n qrafikinin qurulmas ı üçün ə mr sah ə sind ə a ş a ğ ı dak ı ə mrl ə r daxil edilm ə lidir ( şə k.2.2-2). >>x=[0:0.1:5]; g=exp( 0.2*x) x/(x+1);f=sin(x+1); >>plot(x,f,x,g) şə k.2.2-2 Qeyd ed ə k ki, bir koordinat müst ə visind ə bir neç ə qrafikin qurulmas ı h ə mçinin növb ə ti qrafikin qurulmas ı ndan ə vv ə l ə mr sah ə sin ə daxil edil ə n hold on ə mri vasit ə si il ə yerin ə yetiril ə bil ə r. M ə s ə l ə n, yuxar ı da qeyd olunan funksiyalar ı n qrafikl ə rinin qurulmas ı a ş a ğ ı dak ı ə mrl ə ri yerin ə yetirm ə kl ə d ə mümkündür. >>x=[0:0.1:5];g=exp( 0.2*x) x/(x+1); f=sin(x+1);plot(x,g) >> hold on >> plot(x,f)
Image of page 46
Riyazi proqram paketl ə ri 93 Bir koordinat müst ə visind ə iki funksiyan ı n qrafikinin qurulmas ı zaman ı , h ə r hans ı funksiyan ı n qiym ə tl ə r oblast ı dig ə r funksiyan ı n qiym ə tl ə r oblast ı ndan bir neç ə t ə rtib f ə rql ə ndikd ə , plot(x 1 ,g,x 2 ,y) ə mrini yerin ə yetirdikd ə , qiym ə tl ə r oblast ı kiçik olan funksiyan ı n qrafiki “görünm ə z” olur. Bu halda plotyy (x 1 ,g,x 2 ,f) ə mrini yerin ə yetirm ə k laz ı md ı r. N ə tic ə d ə qrafikl ə r funksiyalar ı n qiym ə tl ə r oblast ı na müvafiq miqyasda ordinat oxlar ı na malik koordinat müst ə visind ə ə ks olunacaqd ı r v ə qrafikl ə rin r ə ngi ordinat oxunun r ə ngin ə müvafiq olacaqd ı r. İ ki ölçülü qrafikin loqarifmik ş kalada qurulmas ı üçün loglog (x, y), semilogx (x, y), semilogy (x, y) ə mrl ə rind ə n isitfad ə olunur. Müvafiq olaraq bu ə mrl ə r qrafikin, absis v ə ordinat oxlar ı , yaln ı z absis v ə yaln ı z ordinat oxu loqarifmik ş kalaya malik koordinat müst ə vil ə rind ə ə ks olunmas ı n ı t ə min edir. Eyni qayda il ə , loqarifmik ş kalal ı koordinat müst ə visind ə bir neç ə qrafik ə ks oluna bil ə r. İ stifad ə çi qrafikin t ə rtibat ı n ı öz t ə labat ı na uy ğ un t ə nziml ə y ə bil ə r. M ə s ə l ə n, istifad ə çi qrafikin r ə ngini, ə yrinin tipini, ə yri üz ə rind ə markerl ə rin tipini seç ə bil ə r. Bunun üçün Plot (x,y,< parametrl ə r >), loglog (x,y,< parametrl ə r >), semilogx ( x,y < parametrl ə r >), semilogy (x, y , < parametrl ə r >) ə mrl ə rini yerin ə yetirm ə lidir. Parametrl ə r apastrof daxilind ə yaz ı l ı r, bir- birind ə n vergüll ə ayr ı l ı r v ə müvafiq olaraq qrafik ə yrisinin r ə ngini, markerin tipini v ə ə yrinin stilini bildirir. Parametrl ə rin ald ı ğ ı qiym ə tl ə r a ş a ğ ı dak ı c ə dv ə ld ə ə ks olunmu ş dur. C ə dv ə l 2.2-1 R ə ng Markerin tipii X ə ttin tipii y Sar ı · nöqt ə Bütöv x ə tt m Ç ə hray ı kiçik radiuslu çevr ə : punktir x ə tt c Mavi X -. nöqt ə li q ı r ı q r Q ı rm ı z ı + - - ş trix x ə tt g Ya ş ı l * * b Göy S 94 F ə sil 2 Matlab 7 R ə ng Markerin tipii X ə ttin tipii w A ğ D k Qara V ^ > < P H M ə s ə l ə n, >> x=[0:0.1:5]; g=sin(x+1);f=cos(x+1); plot (x,f, ʹ r: ʹ , x,g, ʹ kd ʹ ) yaz ı l ı ş ı müxt ə lif stilli ə yril ə rin qrafik p ə nc ə r ə sind ə ə ks olunmas ı n ı t ə min ed ə c ə k ( şə k.2.2-3).
Image of page 47
Image of page 48

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors