u này cho chúng ta thấ y b ằ ng ch ứ ng về những tác độ ng c � a ho � t độ ng c

U này cho chúng ta thấ y b ằ ng ch ứ ng về

This preview shows page 17 - 20 out of 32 pages.

u này cho chúng ta th y b ng ch ng v nh ững tác độ ng c a ho t độ ng c ủa con ngƣời nhƣ nông nghiệ p và công nghi p. Ngày càng gia tăng cơ hộ i cho các b n tr mu n làm vi ệc trong 1 giai đoạ n Nam c c không ch là nh ng tr lý nghiên c u d án nhƣ công việ c c a tôi, mà còn trong m t ph m vi l n các v trí công vi c hành chính c p th p và k thu t, bao g m v trí cho ngƣờ i v b ản đồ . Tôi hy v ng nh ng nh ận đị nh đúc kết mà tôi đã cung cấ p s khuy ế n khích các b ạn đón lấ y nh ững cơ hội nhƣ thế trong m t châu l c vô cùng thú v này.
Image of page 17
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 5 Mrs Trang Ielts Fb: Page 16 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Tr n Qu c To n, P.8, Q.3 PRACTICE TEST 3 SECTION 1 MAN : Xin chào, m i ng i. Tôi có th giúp gì cho cô? WOMAN : Vâng, tôi đang muố n mua m t chi ế c xe m i và tôi c n vài l i khuyên. MAN : Vâng, ch c ch ắn. Cô có nghĩ sẵ n lo ại nào trƣớc trong đầu chƣa? WOMAN : Tôi thích 1 chi ế c Lida tôi đã có mộ t chi ếc trƣớc đây và tôi thích nó. Nhƣng thậ t s tôi v ẫn chƣa quyết đị nh. MAN : Đƣợ c r i. Chúng tôi có nhi u m ẫu đa dạ ng. Uhm, vâng. Còn v kích thƣớc động cơ? Cô có ý ki ế n gì không? WOMAN : Hi n t i, xe c ủa tôi có động cơ 1.2 lít nhƣng tôi thấy nó hơi chậ m khi ch y đƣờ ng dài. L n này tôi mu ốn động cơ mạnh hơn một chút ... 1.4 là đƣợc, tôi không nghĩ mình cầ n lo i 1.6 hay hơn đâu. MAN : Vâng. Tôi nghĩ mẫu xe mà cô đang tìm là 1 chiếc Max. Hình nó đây. WOMAN : Oh, vâng... Bên ông có s n đây không? MAN : Vâng, m t lát n a tôi s d ẫn cô đi xem. Tôi cầ n thêm m t vài thông tin. Er... Cô còn c n thêm cái gì khác v i h th ống động cơ không ? Cô cầ n lo i sang s nào? Tôi cho r ng cô mu n m t cái sang s tay? WOMAN : Tôi mu n h th ng t độ ng - Tôi chƣa bao giờ lái xe sang s b ng tay. MAN : Vâng. V y gi ờ, đây là biểu đồ màu c a chi ế c Max. Cô có ý ki ế n gì không? Hi n t i màu xanh này r ất đƣợc ƣa chuộ ng. WOMAN : Vâng, nó đẹp đấy, tôi thích màu xanh. Nó tên gì? „Royal‟? MAN : Vâng. WOMAN : Nhƣng thật ra , tôi nghĩ tôi thích chiếc màu sáng hơn – „ Sky‟. MAN : Vâng, nó cũng rất đƣợc ƣa thích. WOMAN : Tôi nghĩ tôi sẽ ch n chi ếc đó. MAN : Cô có th ph ải đợ i m t tu n ho ặc hơn để l ấy màu đó, nhƣng tôi cho là nó ổn đấ y? WOMAN : Oh vâng, đƣợ c thôi.
Image of page 18
LISTENING SKILL CAMBRIDGE IELTS 5 Mrs Trang Ielts Fb: Page 17 Phone: 098 904 02 82 Add: 12 Tr n Qu c To n, P.8, Q.3 MAN : V y, chúng ta có th ra ngoài và cô có th ng ắm kĩ lạ i chi ếc đó, và có lẽ s lái th nó luôn. Nhƣng trƣớ c h ế t, tôi có th h i v v ấn đề tài chính đƣợ c không? Giá b ng ti n m t vào kho ng 7500. Cô mu n thanh toán b ng hình th c nào? B ng ti n m t hay th tín d ng? WOMAN : Tôi s dùng th tín d ng tr theo k . MAN : Vâng, m t lát n a cô có th th o lu n chuy ện đó với đồ ng nghi p c a tôi; chúng tôi có nhi u cách th c khác nhau. Và cô có mu ốn trao đổ i chi ế c xe hi n t i v i chúng tôi không? WOMAN : Vâng. MAN : OK, t t l m. V y tôi c n m t vài thông tin n a c ủa cô và sau đó chúng ta có thể đị nh giá ...
Image of page 19
Image of page 20

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 32 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture