trong kỳ Liquidity ratios l ɪˈ kw ɪ d ɪti ˈreɪʃɪəʊ z Hệ số khả năng thanh toán

Trong kỳ liquidity ratios l ɪˈ kw ɪ d ɪti

This preview shows page 66 - 69 out of 136 pages.

trong kỳ ]. Liquidity ratios /l ɪˈ kw ɪ d ɪti ˈreɪʃɪəʊ z/ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ cho các cá nhân, tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ. Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn .
Image of page 66

Subscribe to view the full document.

52 Net Profit Margin /n ɛ t profi t ˈmɑːʤɪn / Biên lợi nhuận ròng T ỷ lệ này so sánh thu nhập ròng với doanh số bán hàng. Nó là con số tổng hợp thể hiện sát sườn nhất hiệu quả quản lý doanh nghiệp: Biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng sau thuế / Doanh thu. Operating Profit Margin / ˈɒ p ə re ɪ t ɪŋ p rofi t ˈmɑːʤɪn / Biên lợi nhuận hoạt động Bằng cách so sánh thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) với doanh thu bán hàng, biên lợi nhuận hoạt động cho thấy mức độ thành công trong quản lý trong việc tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Biên lợi nhuận hoạt động = EBIT / Doanh thu Operating leverage / ˌɒ p əˈ re ɪ t ɪŋ ˈliːvə r ɪʤ / Đòn bẩy hoạt động Đòn bẩy hoạt động là mức độ sử dụng chi phí cố định của doanh nghiệp (thường được tính toán trong ngắn hạn) so với chi phí biến đổi. Overstatement / ˌəʊ v əˈ ste ɪ tm ə nt/ Sai tăng Ghi nhận giá trị cao hơn so với giá trị thực . Payable turnover / ˈ pe ɪəbl ˈtɜːnˌəʊ v ə / Vòng quay khoản phải trả Chỉ số vòng quay các khoản phải trả phản ánh khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp. Vò ng quay c á c kho n ph i tr = Chi phí mua h àng thườ ng niên / B ì nh quân c á c kho n ph i tr .
Image of page 67
53 Pretax Margin / ˌprēˈtaks ˈmɑːʤɪn / Hệ số biên lợi nhuận trước thuế Hệ số biên lợi nhuận trước thuế phản ánh tỷ lệ khoản thu nhập trước thuế (lợi nhuận trước thuế) của một doanh nghiệp so với doanh thu. Price to book value ratio (P/B) /pra ɪs tuː bʊk ˈvæljuː ˈ re ɪʃɪəʊ / Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ là hệ số được sử dụng để so sánh giá trị trường của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. P/B = Giá cổ phiếu / (Tổng giá trị tài sản – Giá trị tài sản vô hình N ợ) . Price to cash flow ratio (PCFR) /pra ɪs tuː kæʃ fl əʊ ˈreɪʃɪəʊ / Hệ số giá trên dòng tiền PCFR là tỷ số giữa giá cổ phiếu trên dòng tiền nhàn rỗi (số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi thanh toán hết toàn bộ chi phí). PCFR = Giá cổ phiếu / Dòng tiền ứng với 1 cổ phiếu .
Image of page 68

Subscribe to view the full document.

Image of page 69
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes