Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Fie sunt confirmate sau înt ă rite fie sunt

Info icon This preview shows pages 30–32. Sign up to view the full content.

fie sunt confirmate sau înt ă rite, fie sunt infirmate. În cel de-al doilea caz, este necesar ca persoana s ă asimileze noile informa ț ii în cadrul sistemelor existente de credin ț e prin care aceasta se raporteaz ă la realitatea înconjur ă toare. Dezvoltarea, prin defini ț ie, implic ă acomodare, nu asimilare. Trebuie îns ă ț inut cont de faptul c ă nu toate tipurile de acomodare sunt pozitive permi ț ând individului s ă se dezvolte cognitiv ș i emo ț ional; exist ă ș i situa ț ii în care unii oamenii se pot acomoda realit ăț ii cu care se confrunt ă , într-o direc ț ie negativ ă . Conform teoriei, trei sunt mijloacele prin care indivizii prelucreaz ă ș i interpreteaz ă informa ț iile oferite de diferite experien ț e de via ță . În primul rând, persoanele care asimileaz ă aceste informa ț ii pot folosi strategii de pentru a face fa ță situa ț iilor dezadaptative, cum ar fi auto-învinov ăț irea sau chiar negarea, pentru a- ș i men ț ine credin ț ele lor despre lume. Asist ă m în acest caz la o form ă particular ă de func ț ionare a mult mai celebrei teorii a disonan ț ei cognitive propus ă de Leon Festinger. Aceste persoane revin la nivelurile pre-eveniment de func ț ionare ș i dezvolt ă mecanisme stricte de ap ă rare, care le pot face mai vulnerabile la viitoarele evenimente stresante sau traumatice. În al doilea rând, persoanele care sunt capabile s ă se adapteze situa ț iilor critice de via ță sau care î ș i schimb ă viziunea asupra lumii, pot manifesta atât schimb ă ri fie pozitive, cât ș i negative. În al treilea rând, acomodarea poate fi privit ă doar ca un rezultat
Image of page 30

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     31 pozitiv, persoanele în cauz ă fiind capabile de a folosi strategii adaptative, precum evaluarea ș i acceptarea noilor realit ăț i. Adaptarea pozitiv ă poate conduce la dezvoltare personal ă posttraumatic ă , manifestat ă prin cre ș terea puterii personale, schimbarea perspectivei asupra vie ț ii sau îmbun ă t ăț irea rela ț iilor interpersonale cu cei din jur. Cei care se adapteaz ă într-un mod negativ, prezint ă o probabilitate mai mare de a manifesta rezultate posttraumatice negative ș i o cre ș tere a psihopatologiei (de exemplu, depresie, neputin ță ). Teoria subliniaz ă , de asemenea, importan ț a sprijinului social în vederea adapt ă rii la situa ț iile critice întâlnite. Suport empiric preliminar pentru acest model teoretic a fost oferit de cercet ă ri atât calitative (Payne, Joseph ș i Tudway 2007), cât ș i cantitative (Ransom, Sheldon ș i Jacobsen 2008). Este necesar ă , îns ă , testarea lui în cadrul diferitelor popula ț ii, inclusiv cele expuse indirect evenimentelor traumatice, pentru validarea ș i acceptarea asump ț iilor sale.
Image of page 31
Image of page 32
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern