Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Fie sunt confirmate sau înt ă rite fie sunt

Info icon This preview shows pages 30–32. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
fie sunt confirmate sau înt ă rite, fie sunt infirmate. În cel de-al doilea caz, este necesar ca persoana s ă asimileze noile informa ț ii în cadrul sistemelor existente de credin ț e prin care aceasta se raporteaz ă la realitatea înconjur ă toare. Dezvoltarea, prin defini ț ie, implic ă acomodare, nu asimilare. Trebuie îns ă ț inut cont de faptul c ă nu toate tipurile de acomodare sunt pozitive permi ț ând individului s ă se dezvolte cognitiv ș i emo ț ional; exist ă ș i situa ț ii în care unii oamenii se pot acomoda realit ăț ii cu care se confrunt ă , într-o direc ț ie negativ ă . Conform teoriei, trei sunt mijloacele prin care indivizii prelucreaz ă ș i interpreteaz ă informa ț iile oferite de diferite experien ț e de via ță . În primul rând, persoanele care asimileaz ă aceste informa ț ii pot folosi strategii de pentru a face fa ță situa ț iilor dezadaptative, cum ar fi auto-învinov ăț irea sau chiar negarea, pentru a- ș i men ț ine credin ț ele lor despre lume. Asist ă m în acest caz la o form ă particular ă de func ț ionare a mult mai celebrei teorii a disonan ț ei cognitive propus ă de Leon Festinger. Aceste persoane revin la nivelurile pre-eveniment de func ț ionare ș i dezvolt ă mecanisme stricte de ap ă rare, care le pot face mai vulnerabile la viitoarele evenimente stresante sau traumatice. În al doilea rând, persoanele care sunt capabile s ă se adapteze situa ț iilor critice de via ță sau care î ș i schimb ă viziunea asupra lumii, pot manifesta atât schimb ă ri fie pozitive, cât ș i negative. În al treilea rând, acomodarea poate fi privit ă doar ca un rezultat
Image of page 30

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     31 pozitiv, persoanele în cauz ă fiind capabile de a folosi strategii adaptative, precum evaluarea ș i acceptarea noilor realit ăț i. Adaptarea pozitiv ă poate conduce la dezvoltare personal ă posttraumatic ă , manifestat ă prin cre ș terea puterii personale, schimbarea perspectivei asupra vie ț ii sau îmbun ă t ăț irea rela ț iilor interpersonale cu cei din jur. Cei care se adapteaz ă într-un mod negativ, prezint ă o probabilitate mai mare de a manifesta rezultate posttraumatice negative ș i o cre ș tere a psihopatologiei (de exemplu, depresie, neputin ță ). Teoria subliniaz ă , de asemenea, importan ț a sprijinului social în vederea adapt ă rii la situa ț iile critice întâlnite. Suport empiric preliminar pentru acest model teoretic a fost oferit de cercet ă ri atât calitative (Payne, Joseph ș i Tudway 2007), cât ș i cantitative (Ransom, Sheldon ș i Jacobsen 2008). Este necesar ă , îns ă , testarea lui în cadrul diferitelor popula ț ii, inclusiv cele expuse indirect evenimentelor traumatice, pentru validarea ș i acceptarea asump ț iilor sale.
Image of page 31
Image of page 32
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern