Det to sidstnævnte kan sættes sammen under

This preview shows page 3 - 5 out of 12 pages.

omsætningshastighed, gearing i indkomststruktur og gearing i kapitalstruktur. Det tosidstnævnte kan sættes sammen under hovedbetegnelsen gearing. De tre faktorerudregnes på hhv. følgende måde:Overskudsgrad=resultat+renterindtægterAktivers omsætningshastighed=indtægteraktiverGearing=resultatresultat+renter×aktiveregenkapitalHvor overskudsgraden fortæller om, hvor god virksomheden er til at tjene penge påsit salg. Aktivers omsætningshastighed fortæller om, hvor god virksomheden er til atskabe salg ved hjælp af fremmedkapital. Til sidst fortæller gearing om, hvor godvirksomheden er til at øge overskuddet ved hjælp af fremmedkapital. I nedenståendetabel 2 er alle disse nøgletal udregnet for begge virksomheder:Tabel 2:Dekomponering af egenkapitalens forrentning i Carlsberg og AnheuserBusch.OG = resultat før renter/nettoomsætning7249/62614 =11,6%OG = resultat før renter/nettoomsætning4334/45517=9,5%AOH = nettoomsætning/aktiver i alt62614/126906 =0,493AOH = nettoomsætning/aktiver i alt45517/258381 =0,176G = gæld/egenkapital i alt25503/50811 =0,502G = gæld/egenkapital i alt107953/71339 =1,513Carlsberg: bilag 1 s. 13Anheuser Busch: bilag 2 s. 24, 26 og 67Value drivers er det som er hovedfaktoren bag egenkapitalens forrentning som kanfindes efter en dekomponering. Det kan ses, at de to virksomheder har forskelligevalue drivers. For Carlsberg er det overskudsgraden, da det ses gennem dens højeværdi, at det er den faktor som har størst betydning for deres egenkapitalensforrentning. Dette betyder at Carlsberg er god til at tjene penge på virksomhedenssalg. For Anheuser Busch er det især gearingen der er value driver, hvilket betyder,at virksomheden er god til at øge overskud gennem deres fremmedkapital. Det ses, at Carlsberg klarer sig bedre end Anheuser Busch ved to faktorer som erhhv. overskudsgraden og aktiver omsætningshastighed, hvorimod Anheuser Buschkun er bedre på en enkelt faktor, gearingen. Dette forklarer, hvorfor Carlsberg har enhøjere forretning i egenkapitalen i forrige opgave.2
Jens Jensen Erhvervsøkonomi15/3-20191C.Opskriv bidraget til ROE fra den finansielle gearing på en form såbetydningen af følgende faktorer fremgår direkte: (i) forholdet mellem gældog egenkapital og (ii) forskellen mellem afkastningsgrad og lånerente. Finansiel gearing udtrykker i hvor stor udstrækning virksomheden er finansieret medgæld. Gearing er forbundet med risiko, så det er interessant for potentielleinvestorer. Der er to typer mål for gearing: gearing i kapitalstruktur og gæld-egenkapital forholdet, hvor de begge er nøgletal for egenkapitalens forrentning. Idelopgave 1B blev der redegjort for, at den overordnede ligning for gearing erfølgende:Gearing=resultatresultat+renter×aktiveregenkapitalProduktet af disse to faktorer for gearing omskrives således:Gearing=1+gældegenkapital(resultat+renteraktiverrentergældresultat+renteraktiver)Hvis resultat+renteraktiver>rentergældi ovenstående ligning, er gearingen > 1, hvilket betyder,at gearingen øger ROE. Hvis derimod resultat+renteraktiver<rentergæld, er gearingen < 1,

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture