Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

În ceea ce prive ş te problemele legate de cyber

Info icon This preview shows pages 289–291. Sign up to view the full content.

În ceea ce prive ş te problemele legate de cyber-bullying, copiii decid cel mai frecvent s ă abordeze problema direct, prin blocarea persoanelor, dar, de asemenea, sunt tenta ţ i s ă evite problema, recurgând la o ie ş ire emo ţ ional ă . În circumstan ţ e de acest tip, tinerii caut ă frecvent reconfortarea cu colegii, care au avut experien ţ e asem ă n ă toare ş i discut ă cu ei despre solu ţ iile posibile. Pentru probleme asociate expunerii la con ţ inuri online având caracter sexual/ violent, tinerii au recurs cel mai adesea la formele copingului intern – analiza problemei ş i c ă utarea solu ţ iilor posibile. În cazul problemelor privind vizualizarea de imagini/ site-uri ce au con ţ inuturi sexuale, copiii se adreseaz ă rar p ă rin ţ ilor sau altor adul ţ i, datorit ă sentimentului de jen ă produs. În ceea ce prive ş te utilizarea resurselor sociale, diferen ţ ele în func ţ ie de gen sunt în mod particular mai pronun ţ ate în cazul situa ţ iilor de cyber-bullying, a expunerii la con ţ inuturi online violente (imagini, site-uri care promoveaz ă diverse comportamente violente), fetele recurgând mai frecvent la suportul social. În urma parcurgerii ş i analizei informa ţ iilor, putem sus ţ ine c ă fiecare situa ţ ie- problem ă poate suscita un tip specific de strategii de coping, majoritatea tinerilor fiind capabili de a utiliza mecanisme eficiente de gestionare a stresului. 5. Concluzii ș i implica ț ii pentru viitoare cercet ă ri în domeniu Tehnologia modern ă a devenit omniprezent ă în via ţ a copiilor, influen ţ ându-le dezvoltarea, via ţ a social ă ş i academic ă . Este evident c ă manipularea din ce în ce mai mult a tehnologiei moderne ş i accesul la Internet vor avea o alt ă greutate în anii ce vor urma. Pentru majoritatea copiilor, numi ţ i de literatura de specialitate „nativi digitali”, accesarea Internetului ş i utilizarea în mod curent a noilor tehnologii a devenit o
Image of page 289

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Smaranda Gabriela Onofrei 290 necesitate a vie ţ ii lor ş i se poate încadra în rutinele zilnice, oferindu-le atât oportunit ăţ i cât ş i riscuri. Aspectele pozitive ale utiliz ă rii, cum ar fi accentuarea poten ţ ialului de înv ăţ are, îmbun ă t ăţ irea rela ţ iilor sociale, dezvoltarea cognitiv ă , creativ ă sunt înso ţ ite ş i de riscuri, precum provocarea dependen ţ ei, h ă r ţ uirea online, expunerea la site-uri având caracter sexual, suicidal, cunoa ș terea de persoane noi online finalizat ă cu întâlniri fa ţă în fa ţă . Riscurile întâlnite în mediul online sunt asociate, cel mai adesea, cu consecin ţ e negative asupra tinerilor. În urma analizei informa ţ iilor, se poate afirma c ă fiecare situa ţ ie-problem ă întâlnit ă în mediul online poate produce un anumit tip de strategii de coping, majoritatea tinerilor fiind capabili s ă adopte mecanisme eficiente de gestionare a stresului. Cu toate acestea, se impun necesare cercet ă ri pentru a identifica ş i dezvolta programe de interven ţ
Image of page 290
Image of page 291
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern