We onderscheiden de volgende drie types van niet

Info icon This preview shows pages 241–243. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
niet voor in stoechiometrische verhoudingen. We onderscheiden de volgende drie types van niet- essentieel water: (1) Geadsorbeerd water wordt door adsorptiekrachten op het oppervlak van vaste stoffen vastgehouden. De geabsorbeerde hoeveelheid water hangt af van de vochtigheidsgraad van de lucht, van de omgevingstemperatuur en van de specifieke oppervlakte van de vaste stof. Adsorptie van water komt in zekere mate bij alle vaste stoffen voor. (2) Opgeslorpt water komt voor bij vele colloïdale of poreuze stoffen zoals zetmeel, proteïnen, houtskool, zeolieten en silicagel. In vergelijking met adsorptie is de opgeslorpte hoeveelheid water veel groter en kan tot 20% van de totale massa van de vaste stof bedragen. Vreemd genoeg lijken stoffen met 20% opgeslorpt water nog volledig droge poeders. Het opgeslorpte water bevindt zich in de stof in de capillaire holten of interstitiële ruimten . De hoeveelheid opgeslorpt water is sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid. (3) Ingesloten water komt in de vorm van vloeistofdruppels voor in microscopisch kleine holten, willekeurig in de vaste stof verspreid. Vloeistofinsluitsels komen vaak voor in mineralen en gesteenten, maar zijn ook van belang bij gravimetrische neerslagen. 12.1.2 Effect van temperatuur en luchtvochtigheid op het watergehalte van vaste stoffen In het algemeen neemt de waterconcentratie van een vaste stof af bij toenemende temperatuur en bij afname van de luchtvochtigheidsgraad. De grootte van deze effecten en de snelheid waarmee ze zich manifesteren verschillen significant al naargelang de wijze waarop het water in de vaste stof wordt vastgehouden.
Image of page 241

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon