Course Hero Logo

Lm kurven har en positiv hældning da en stigning i

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 18 - 28 out of 30 pages.

LM kurven har en positiv hældning, da en stigning i indkomsten alt andet lige kræver en stigning irenten, for at bibeholde ligevægten på pengemarkedet.IS-LM modellen:Det er en makroøkonomisk model, som viser en sammenhæng mellem renter og BNP (output), som med-fører ligevægt på både kapitalmarkedet/varemarkedet IS kurven) og pengemarkedet (LM kurven) Det erdermed en simpel generel ligevægtsmodel.IS-LM-modellen antager, at prisniveauet i økonomien ligger helt fast og følger dermed en keynesiansktankegang. Den skal dermed anskues som en model for, hvordan økonomien fungerer på kort sigt og kanbl.a. illustrere virkningen af konjunkturbevægelser i økonomien og konsekvenserne på kort sigt af at førefinanspolitik og pengepolitik.17
Therese BryderØPB noterFinanspolitik - chok i G og T (eksogent) flytter IS kurven.Pengepolitik - chok i M (eksogent) flytter LM kurven.Modellen bruges når BNP (Y) afhænger af priserne (P), hvilket ses i ved at priserne bliver bestemt førBNP i piledigrammet.Interaktion mellem finans - og pengepolitik:18
Therese BryderØPB noter19
Therese BryderØPB noter———————————————————————————————————————————————Modeller på kort sigt + åben økonomi (Mundell-Fleming).Keynesianske kryds:Det Keynesianske kryds er en model, som viser hvordan ændringer i den samlede efterspørgsel , kan påvirkeproduktionsstørrelsen i en åben økonomi på kort sigt.Det keynesianske kryds tegnes i et Y-PE diagram og viser ligevægten mellem den planlagte og den faktiskeefterspørgsel. (ligevægt på kapitalmarkedet/varemarkedet.)20
Therese BryderØPB noterIS-kurven.Ud fra det Keynesianske kryds, er det muligt at udlede IS kurven. IS kurven angiver kombinationer afBNP (output) og den nominellekurs, som danner ligevægt på varemarkedet.IS kurven har en negativ hældning, da en lavere nominel valutakurs øger nettoeksporten jf. negativ sam-menhæng.LM-kurven.21
Therese BryderØPB noterLM kurven angiver kombinationer af BNP( output) og renten, her er renten fastsat af den udenlandskerente jf. lille åben økonomi.IS-LM modellen:Det er en makroøkonomisk model, som viser en sammenhæng mellem den nominelle valutakurs, renten ogBNP (output), som medfører ligevægt på både kapitalmarkedet/varemarkedet IS kurven) og pengemarke-det (LM kurven) Det er dermed en simpel generel ligevægtsmodel.22
Therese BryderØPB noter23
Therese BryderØPB noter24
Therese BryderØPB noter———————————————————————————————————————————————Modeller på kort og lang sigt + åben økonomi.AD-kurven på kort sigt + lukket økonomi.AD kurven (aggregeret efterspørgsel) bliver udledt ved at samle IS - og LM kurven. AD kurven angiverdermed kombinationer af BNP (Output) og prisniveauet som danner ligevægt på både vare - og penge-markedet.25
Therese BryderØPB noterAD kurven har en negativ hældning, da et højere prisniveau sænker det reale pengeudbud. Dette øgerrenten som får investeringerne til at falde, og dermed falder efterspørgslen. Dette resulterer i at produk-tionen/indkomsten falder i ligevægten.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 30 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture