Kh ả năng thanh toán hiệ n th ờ i 14 h ệ s

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 18 - 21 out of 111 pages.

- Kh năng thanh toán hiệ n th i:
Image of page 18

Subscribe to view the full document.

14 H s kh năng thanh toán hi n th i = Tài s n ng n h n (l n) N ng n h n Ch tiêu này ph n ánh kh năng chuyển đổ i thành ti ền để trang tr i các kho n n ng n h n hay th hi n m ức độ đả m b o kh năng thanh toán các khoả n n ng n h n c a doanh nghi p. - Kh năng thanh toán nhanh: H s thanh toán nhanh th hi n quan h gi a các lo i tài s ản lƣu độ ng có kh năng chuyể n nhanh thành ti ền để thanh toán các kho n n c n chi tr nhanh trong cùng th ời điể m. Hàng t n kho là tài s n khó hoán chuy n thành ti n nên hàng t ồn kho không đƣợ c x ế p vào lo i tài s ản lƣu độ ng có kh năng chuyể n nhanh thành ti n. H s kh năng thanh toán nhanh = Tài s n ng n h n Hàng t n kho (l n) N ng n h n - Kh năng thanh toán bằ ng ti n hay kh năng thanh toán tứ c th i: H s kh năng thanh toán t c th i = Ti ền và tương đương tiề n (l n) N ng n h n T s này ph ản ánh 1 đồ ng n ng n h ạn đƣợc đả m b o b ng bao nhiêu ti n. - Kh năng thanh toán lãi vay: H s kh năng thanh toán lãi vay = L i nhu ận trướ c thu ế và lãi vay (l n) Lãi vay ph i tr T s này ph n ánh l i nhu ận trƣớ c lãi vay và thu ế c a doanh nghi p có th thanh toán đƣợ c bao nhiêu l n s lãi vay ph i tr trong k . Nhìn chung khi các t s thanh toán l ớn hơn hoặ c b ng 1 ch ng t doanh nghi ệp đả m b ảo đƣợ c kh năng thanh toán các loạ i n b ng tài s n c a mình. Tuy nhiên để đánh giá khả năng thanh toán củ a doanh nghi p có h p lý hay không còn c ần xem xét trong các trƣờ ng h p c th . c. Phân tích hi u su t ho ạt độ ng Các h s ho ạt độ ng kinh doanh có tác d ụng đo lƣờng năng lự c qu n lý và s d ng v n hi n có c a doanh nghi p. T hông thƣờ ng có các ch s nhƣ sau:
Image of page 19
15 - Vòng quay toàn b v n: Vòng quay t ng tài s n = Doanh thu thu n (l n) T ng tài s n bình quân trong k Ch tiêu này cho bi ết trong năm tài sả n c ủa Công ty quay đƣợ c bao nhiêu l n. H s này thƣờ ng ch u s nh hƣở ng c ủa đặc điể m ngành kinh doanh, chi ến lƣợ c kinh doanh và trình độ qu n lý s d ng tài s n v n c a doanh nghi p.
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

Image of page 21
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes