C t ạo điề u ki ệ n v ề kinh t ? pháp lý

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 11 - 13 out of 113 pages.

c t ạo điề u ki n v kinh t ế, pháp lý để h i nh ập sâu hơn về kinh t ế khu v ực và thế gi ới. Cùng sự ph át triển đó, s c nh tranh gi ữa các doanh nghiệp cũng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Do đó nâng cao năng lự c c nh tranh c a doanh nghi p tr thành yế u t đóng vai trò quyết đị nh. Doanh nghi p mu n t n t ại, phát triển luôn luôn phải tìm hiểu và đƣa ra nhữ ng gi i pháp, chiến lƣợc, chính sách để đƣa doanh nghiệp đi đến thành công. Do đó doanh nghi p c ần phân tích tình hình tài chính một cách đầy đủ và đúng đắ n. Vi ệc thƣờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghi ệp và các cơ qu an ch qu n c ấp trên thấy rõ khả năng thanh toán, hiệ u q a s d ng tài sả n, k ế t qu ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh trong k c a doanh nghi ệp cũng nhƣ xác định đƣợ c m ột cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hƣở ng c ủa các nhân t thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệ u qu s n xu ất kinh doanh cũng nhƣ rủi ro và tri n v ọng trong tƣơng lai củ a doanh nghi ệp để lãnh đạ o doanh nghi ệp đƣa ra nhữ ng gi ải pháp hữ u hi u, nh ng quy ết định chính xác nhằm nâng cao chất lƣợng công tác qu ản lý kinh tế, nâng cao h i u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Báo cáo tài chính là tài liệ u ch y ếu để phân tích tình hình tài chính củ a doanh nghi ệp vì nó phản ánh một cách tổ ng h p nh t v tình hình công nợ , ngu n v ốn, tài sả n các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng nhƣ kế t qu ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi ệp. Tuy nhiên những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp là chƣa đầy đủ vì nó không giải thích đƣợc cho ngƣời quan tâm biết đƣợc rõ về th c tr ng ho ạt độ ng tài chính nhữ ng r i ro, tri n v ọng và xu hƣớng phát triể n c a doanh nghi ệp.Phân tích tình hình tài chính sẽ b khuy ế t cho s thi ế t h ụt này. Công ty trách nhiệ m h u h n s n xu ất và thƣơng mại Phong Phú đƣợc thành lậ p năm 2001, với đà phát triể n c a n n kinh t ế Vi ệt Nam tình hình tài chính của công t y
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

2 nh ững năm đầu thành lập khá khả quan. Tuy nhiên giai đoạ n t năm 2012 đế n nay doanh nghi p g ặp không ít khó khăn và thách thứ c nhƣ doanh thu bị s t gi m trong khi t ốc độ chi phí lại tăng cao, hiệ u su t ho ạt độ ng c ủa tài sả n c đị nh chƣa cao và đặ c bi t l à khả năng sinh l
Image of page 12
Image of page 13
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes