ةقيثولاو ققحتلاب مئاقل?

This preview shows page 3 - 5 out of 6 pages.

ةقيثولاو ققحتلاب مئاقلا ةمدختسملا نزخملا نيمأ _ تافلخملا عون هكلاهتملا رايغلا عطق . ذيفنتلاب مئاقلا / مسلا - نزخم نيمأ هنايصلا ينف - سدنهم رايغلا عطق هنايصلا . ةمدختسملا تاودلا عيمجت هتلاب . ةياقولا لئاسو يتفيس . تاودلا دجاوت نكامأ عيمجتلا ةـقيرـــــــط هنايصلا لامعأ نم ءاهتنلا دعب . مهبيترتو عيمجتلا هتلاب يلع اهلادبتسإ مت يتللا وأ هكلاهتملا رايغلا عطق عيمجت متي ماكحأب . هكلاهتم ءازجأ يأ طقاستل اعنم ماكحإب كنرش لورب اديج مهفل متي . تابثلاو رايغلا عطق نزخم يلإ كرلك وأ هيودي هعفار مادختسإب عيمجتلا هتلاب لقن متي نزخملا رتفدب . ضرلا يلع هكلاهتملا هدعملا نم ءزج يأ طوقس مدع نم دكأتلا متي . عيمجتلا ةيراركت عيمجتلا متي .... ريهطتلاو فيظنتلا هقيرط هتلابلا يلع نم هبلص ءازجأ يأ هلازإ متي . اديج فظنمو ءام مادختسإب هتلابلا ليسغ متي . اديج رهطمو فيظن شامق مادختسإب هتلابلا ريهطت متي . امامت اهفيفجت نم دكأتلا متي اددجم ليغشتلا يف أدبلا لبق . فيظنتلا ةيراركت غيرفتلاو عيمجتلا دعب فيظنتلا متي .... ققحتلا ةقيرط نم هنايصلا سدنهم لبق نم دكأتلا متي قبس ام عيمج ذيفنت . ةقيثولاو ققحتلاب مئاقلا ةمدختسملا - نيمأ هنايصلا سدنهم رايغلا عطق نزخم . تافلخملا عون نوتركلا . ذيفنتلاب مئاقلا / مسلا - لماع فيلغتلا لماع - كلاهلا فرشم هفاظنلا .
Image of page 3
Copy No. Procedure for: WASTE Collecting and disposal plan اهنم صلختلاو تافلخملا عيمجت هطخ HK Issue No. Issue Date Page ةمدختسملا تاودلا -( ) يساسلا نوتركلا عيمجت قيدانص راوجب تافلخملا عيمجت قيدانص تانيكاملا . ةياقولا لئاسو يتفيس . تلسلا دجاوت نكامأ عيمجتلا ةـقيرـــــــط تافلخملا عيمجت قودنصل مهلقنو كلاهتملا نوتركلا اياقب عيمجتب فيلغتلا لماع موقي هنيكاملا راوجب . قودنصل مهلقنو ضرلا يلع هرشتنملا نوتركلا اياقب عيمجتب هفاظنلا لماع موقي هنيكاملا راوجب تافلخملا عيمجت . ( ) عيمجت قودنص لك نم برقلاب يساسلا نوتركلا تافلخملا عيمجت قودنص عفد متي يساسلا قودنصلا يلإ اهلك نوتركلا تافلخملا لقنو تانيكاملا راوجب تافلخم . ( ) رودلا يلإ لوزنلل دعصملا يلإ يساسلا نوتركلا تافلخملا عيمجت قودنص عفد متي , تافلخملا عيمجت ناكم يلإ كرلكلا مادختسإب هلقن مث يضرلا . عيمجتلا ةيراركت هيدرو هياهن لك . ريهطتلاو فيظنتلا هقيرط قودنصلا لخاد نم هبلص ءازجأ يأ هلازإ متي . اديج فظنمو ءام مادختسإب قودنصلا ليسغ متي . اديج رهطمو فيظن شامق مادختسإب قودنصلا ريهطت متي . امامت اهفيفجت نم دكأتلا متي اددجم ليغشتلا يف أدبلا لبق . فيظنتلا ةيراركت ايموي . ققحتلا ةقيرط ذيفنت نم دكأتلاب كلاهلا فرشم موقي قبس امم لك . ةقيثولاو ققحتلاب مئاقلا ةمدختسملا كلاهلا فرشم - تافلخملا عون _ تارهطملا تافظنملا . ذيفنتلاب مئاقلا / مسلا - نيمأ هفاظنلا لماع نزخملا . ةمدختسملا تاودلا - قلغلا همكحم هوبع تافظنملا تاوبع . ةياقولا لئاسو يتناوج . تاودلا دجاوت نكامأ عيمجتلا ةـقيرـــــــط ( - ) هلاح يف هدروملا هكرشلا هبطاخم متي تارهطم تافظنم هيحلص ءاهتنإ هلاح يف , متي لادبتسلا يلع قافتلا مدع هلاح يف ليدبتلا نيحل هيمكلا لزع متي لادبتسلا , عيمجت ناكم يلإ نوتركلا لقن متي اديج مهقلغإ يلع صرحلا عم نوتركب مهعيمجت نمأ صلخت اهنم صلختلا نيحل هيئايميكلا تافلخملا . , صرحلا عم قلغلا همكحم هوبعب هعيمجت متي ديدج رخأب همادختسإ مت رهطم رييغت هلاح يف , مهقلغإ يلع صرحلا عم نوتركب مهعيمجت متي و ضرلا يلع بيرست ثودح مدع يلع , صلخت اهنم صلختلا نيحل هيئايميكلا تافلخملا عيمجت ناكم يلإ نوتركلا لقن متي اديج نمأ .
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes