Đề tài phân tích biến độ ng tài chính

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 12 - 14 out of 111 pages.

Đề tài “Phân tích biến độ ng tài chính và giá ch ng khoán c a công ty c ph ần đƣờ ng Biên Hòa Đồng Nai” củ a nhóm sinh viên l p QTN 14 do th ạc sĩ Hồ T n Tuy ến hƣớ ng d ẫn đã phân tích đƣợ c tình hình tài chính c a công, đề tài này còn đề c ập đế n s bi ến độ ng giá c phi ế u c ủa công ty trong giai đoạ n 2008 2010 và d toán m t s n ội dung cho năm 2010. Tuy nhiên các ch tiêu đƣợ c d toán còn ít, chƣa đầy đủ v các n i dung báo cáo tài chính ch y ếu và chƣa phân tích cơ sở d toán. Tóm l i: Đề tài phân tích tài chính là ho ạt độ ng quan tr ng không th thi ế u trong qu n tr tài chính doanh nghi p nên có nhi u tài li ệu đề c ập đế n n i dung này. V đố i tƣợ ng nghiên c u, Công ty c ph ần Đƣờ ng Biên Hòa có l ch s hình thành lâu đờ i, s n ph ẩm đồ ng nh ất, công ty đã niêm yế t trên sàn ch ng khoán, trên website c a công ty có công b các báo cáo tài chính minh b ạch và thƣờ ng xuyên c p nh t các thông tin liên quan. Đây là những điề u ki n khi ế n công ty tr thành đối tƣợ ng nghiên c u ph bi ế n c a nhi ều đề tài t c ấp đạ i h ọc đến sau đạ i h c. Tuy nhiên h u h ế t các công trình nêu tr ên đều đi vào giả i quy ế t các v ấn đề mang tính lý lu n và th c ti n v phân tích tài chính doanh nghi p c a m t công ty nhƣng không phải đề tài nào cũng phân tích đầy đủ h th ng ch tiêu v tình hình tài
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

8 chính doanh nghi p, ngoài ra m ng d báo tài chính trên th c t ế có khá ít tài li u chính th ống đề c ập đế n n i dung này ho c d báo tƣơng đối sơ sài, thiếu căn cứ . Ngoài vi c k ế th a h th ng lý lu ận căn bản và các phƣơng pháp phân tích tài chính, bao g ồm phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp đồ th ị…của các đề t ài đi trƣớ c, do tính ch t khác nhau v ph m vi th i gian nghiên c ứu và đối tƣợ ng nghiên c u, bài lu ận văn củ a tác gi mong mu ốn phân tích đƣợ c nh ững đặc điể m tài chính cơ bả n v i h th ng ch tiêu đầy đủ hơn trong giai đoạ n m i nh t c ủa đơn vị là 2010 2014, bao g m n i dung phân tích bi ến độ ng tài s n và ngu n v n, bi ến độ ng k ế t qu kinh doanh, bi ến động lƣu chuyể n ti n t và phân tích các h s tài chính: nhóm h s kh năng thanh toán, nhóm hệ s hi u su t ho ạt độ ng, nhóm h s kh năng sinh l i, h
Image of page 13
Image of page 14
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes