Corpuz Onofre D The Roots of the Filipino Nation Volume 1 University of Hawaii

Corpuz onofre d the roots of the filipino nation

This preview shows page 47 - 49 out of 49 pages.

Corpuz, Onofre D. The Roots of the Filipino Nation, Volume 1. University of Hawaii Press, 2007. Cruz, Romeo V. 1990. Nationalism in 19 th Century Manila. Asian Studies 28: 53-69 Cullinane, Michael. Ilustrado Politics: Filipino Elite Responses to American Rule, 1898- 1908. Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 2003. Del Castillo, Teofilo at Buenaventura S. Medina Jr. 1964. Philippine Literature From An- cient Times to the Present . Quezon City: Del Castillo and Sons. Delos Santos, Rogelio. 2002. Patriots, Masonry and the Filipino Religious Psyche . Manila: National Historical Institute. Diokno, Maria Serena at Ramon Villegas, mga pat. 1998. Kasaysayan: The Story of the Filipino People, Volume 4: Life in the Colony . Hong Kong: Asia Publishing Company Limited. Escoto, Salvador P. 1999. Expulsion of the Chinese and Readmission to the Philippines: 1764-1779. Nasa Philippine Studies Vol. 1, No. 1:48-76. Quezon City: Ateneo de Manila University. Escoto, Salvador P. 2000. A Supplement to the Chinese Expulsion from the Philippines, 1764-1779. Nasa Philippine Studies Vol. 48, No. 2: 209-234. Quezon City: Ateneo de Manila University. Estrella, Victor P. 2016. Spain’s Gold Islands: Ethnohistoric Accoun ts and Archaeological Evidence of the Ancient Philippine Gold Tradition at the Dawn of Colonization. Nasa Reexamining the History of Philippine-Spanish Relations, Selected Papers, Philippine-Spanish Friendship Day Conference, (2013-2015), 15-51. Manila: National Historical Commission of the Philippines. Fry, Howard T. 1996. A History of the Mountain Province . Quezon City: New Day Pub- lishers.
Image of page 47
KASAYSAYAN NG MGA ILUSTRADOS AT ANG GAMPANIN SA 48 PAG-USBONG NG NASYONALISMO AT KAMALAYANG PILIPINO Go, Julian. 1998. El Cuerpo, Razon at Kapangyarihan/ The Body, Reason and Power: Filipino Elite Cosmologies of State Under American Colonial Rule, 1890s 1920s. Asian Studies 34: 146-193 Go, Julian. 1999. Colonial Reception and Cultural Reproduction: Filipino Elites and United States Tutelary Rule. Journal of Historical Sociology Volume 12, Issue 4: 337- 368 Gripaldo, Eden M., Rowena Boquiren at mga kasama. 2003. Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino . Diliman: Sentro ng Wikang Filipino. Guerrero, Amado. 1996. Lipunan at Rebolusyong Pilipino: Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan at ang Mahigpit Nating mga Tungkulin . Palimbagang Sentral Luzon. Guerrero, Milagros C. 1998 . Pagtanaw sa Kasaysayan, Paghahanda sa Himagsikan: Mga Ideya ng Katipunan, 1892-1897 . Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies 14: 37-52 Guerrero, Milagros C. 2015. Luzon at War: Contradictions in Philippine Society, 1898 1902. Mandaluyong City: Anvil Publishing, Inc. Guerrero, Milagros C. at Fr. John N. Schumacher, mga pat. 1998. Kasaysayan: The Story of the Filipino People, Volume 5: Reform and Revolution . Hong Kong: Asia Pub- lishing Company Limited. Israel-Sobritchea, Carolyn. 1996. American Colonial Education and its Impact on the Sta- tus of Filipino Women. Women’s Role Philippine History: Selected Essays Second Edition. Diliman, Quezon City: University Center for Women’s Studies.
Image of page 48
Image of page 49

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 49 pages?

 • Fall '16
 • DR. CARAS
 • Marketing

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture