Course Hero Logo

Gjykata themelore në departamenti i përgjithshëm me

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 502 - 504 out of 610 pages.

Gjykata Themelore në _________________, Departamenti i Përgjithshëm,me gjyqtarin/en ___________________në çështjen juridike kontestimore të paditësit/es/ve _____________________, nga Prishtina, Rruga ____________ nr.____________, të cilin e përfaqëson i autorizuari _____________, avokat në Prishtinë Rruga _____________ nr. ____________, kundër të paditurit/es/ve ________________, nga Prishtina, Rruga __________________, nr.__________________, të cilin e përfaqëson i autorizuari _____________ avokat nga Prishtina, Rruga ____________, nr. ___________, me objekt kontesti _____________ me vlerë të kontestit ______________, në seancën e datës ___________, mori këtë: A K T V E N D I M REFUZOHET propozimi i paditësit dhe i të paditurit përmes të cilit kanë kërkuar nga gjykata që ta aprovojë pajtimin gjyqësor me përmbajtje si në vijim: Detyrohet i padituri _____________ nga Prishtina rr. “Milan Shuflaj” nr.___, që në emër të shitblerjes për paluajtshmërinë e cila në bazë të listës poseduese nr. 844, evidentohet si ngastra kadastrale nr. 744 Zona Kadastrale Prizren, në sipërfaqe prej 54 ari, e cila gjendet në vendin e quajtur “Fusha e Prizrenit” me dimensione dhe shtrirje 45 m në veri, 54 m ne lindje me thyerje, 46 m në jug dhe 55 m në perëndim, t’ia paguaj paditësit ______________ nga Prishtina rr. “Milan Shuflaj” nr._____, shumën në lartësi prej 50.000 (pesëdhjetë mijë) euro, brenda afati prej 15 ditësh nga dita e arritjes së kësaj ujdi gjyqësore, e cila shumë do të paguhet në xhirollogarinë e paditësit ______________ me numër, si dhe që ta lejojë paditësin që brenda afatit të lartcekur, pranë organeve kompetente komunale - Drejtorisë Komunale për Gjeodezi dhe Kadastër në Komunën e Prizrenit, të bëhet bartja e të drejtës së pronësisë në emër të paditësit. Shpenzimet e procedurës bien në barrë të të paditurit, si propozim tërësisht i pabazuar.
M A N U A L P Ë R Z B A T I M T Ë P R O C E D U R Ë S K O N T E S T I M O R E 503 A r s y e t i m Paditësi ____________ nga Prishtina rr. “Milan Shuflaj” nr.___të cilin e përfaqëson e autorizuara e tij av. ______________ nga Prishtina, pranë kësaj gjykate kanë parashtruar padi kundër të paditurit ______________ nga Prishtina rr.“Milan Shuflaj” nr.___, të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij av. ______________ nga Prizreni, për shkak të vërtetimit të së drejtës së pronësisë. Në seancën e datës 18.08.2014, palët ndërgjyqëse përmes të autorizuarve të tyre, e kanë njoftuar gjykatën se në mes tyre kanë arritur pajtim sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi, andaj edhe i janë drejtuar gjykatës me propozimin që këtë pajtim të tyre gjykata ta miratojë si të bazuar. Duke vendosur sipas këtij propozimi të të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, gjykata ka shqyrtuar me kujdes propozimin e lartcekur për pajtim gjyqësor, si dhe shkresat e tjera të lëndës, duke gjetur se propozimi për miratimin e pajtimit të lartcekur, është i pa bazuar. Në fakt me shikim në shkresat e lëndës gjykata ka konstatuar se ngastra kadastrale e cila është objekt i këtij kontesti, evidentohet në emër të Komunës së Prizrenit si pronë shoqërore, e jo në emër të paditësit. Andaj duke qenë se kjo ngastër nuk evidentohet në emër të paditësit, del përfundimi se ky i fundit nuk mund të disponojë me të, sepse e njëjta nuk është pronë e tij por pronë e personit të tretë (Komuna e Prizrenit), e cila nuk është palë në këtë procedurë, gjykata gjen se në

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 610 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture