P c ả v ề th ờ i gian l ẫn công suấ tk ị

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 101 - 103 out of 113 pages.

p c v th i gian l ẫn công suấ t.K p th ời thanh lý các tài sả n c định không cần dùng hoặc đã hƣ hỏng, không dự tr quá mức các tài sả n c định chƣa cần dùng . Sau khi mua s ắm đầu tƣ tài sả n c đị nh, vi ệc đả m b ảo đƣợc giá trị tài sả n c định còn phụ thu ộc vào việc đánh giá đúng giá trị c ủa TSCĐ tạo điề u ki n ph ản ánh chính xác tình hìnhbiến độ ng c ủa VCĐ, quy mô vố n ph i b ảo toàn. Doanh nghiệ p c n xem xét điề u ch nh k p th ời giá trị c ủaTSCĐ để t ạo điề u ki ện tính đúng, tính đủ kh u hao, không để m t v n c định, thƣờng xuyên theo dõi giá trị th trƣờ ng c ủa chúng cũng nhƣ nhu cầ u s d ng c a doanh nghi p, t n d ng s n ph ẩm cũ nhƣng tránh tình tr ng s d ụng máy hế t th i gian tu i th k thu ật gây hỏng hóc mấ t th ời gian và hao t ốn nguyên vậ t li u. Trong quá trình sử d ụng tài sả n c đị nh b hao mòn dần, đó là sự gi ảm đàn v giá trị c ủa tài sản. Do tài sả n c đị nh b hao mòn nên trong mỗi chu kì sả n xu ấtngƣờ i ta tính ch uy n m ột lƣợng tƣơng đƣơng vớ i ph ần hao mòn vào giá thànhsả n ph m. Khi s n ph ẩm đƣợc tiêu thụ , b ph n ti ền này đƣợc trích lại thành mộ tqu nh ằm để tái sả n xu ất tài sả n c định.Công việc này gọi là khấu hao tài sả nc định.Nhƣ vậy đố i v ới nhà qu ản lý cầ n xe m xét tính toán mứ c kh ấu hao saocho phù hợ p v i th c tr ng kinh doanh c a doanh nghi ệp.Để qu ản lý hiệ u qu kh ấu hao tài sả n c đị nh c n ph i l a ch ọn các cách tính khấu hao phù hợp vàphải có phƣơng pháp quản lý số kh ấu hao lũy kế c ủa tài s n c đị nh.Vi c l a ch ọn phƣơng pháp khấu hao và xác đị nh m c kh ấu hao thích h ợpkhông để m t v ốn và hạ n ch ế t i da ảnh hƣở ng b t l i c ủa hao mòn vô hình cũng là m t v ấn đề c ần quan tâm củ a doanh nghi p. Trong quá trình sử d ng doanh nghi p c n th c hi n t t ch ế độ b ảo dƣỡ ng, s a ch a d phòng tài sả n c định, không để x ảy ra tình trạng tài sả n c định hƣ hỏng trƣớ c th i h n ho ặc hƣ hỏ ng b ấtthƣờng gây thiệ t h i cho s n xu t.
Image of page 101

Subscribe to view the full document.

92 Doanh nghi p ph i th c hi ện các biện pháp phòng ngừ a r i ro trong kinhdoanh để h n ch ế t n th t do các nguyên nhân khách quan nhƣ mua bả ohi ểm tài sả n, l p qu d
Image of page 102
Image of page 103
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes