{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Teacher - Topic 4 - CBKT

Vaän duïng troïng yeáu 3022012 8 nguy ễ n tr

Info iconThis preview shows pages 7–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vaän duïng troïng yeáu
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3/02/2012 8 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 2. RUÛI RO KIEÅM TOAÙN 22 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm toaùn Laø khaû naêng kieåm toaùn vieân ñöa ra nhaän xeùt khoâng thích hôïp veà baùo caùo taøi chính trong khi baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu. s Khi naøo KTV gaëp RRKT s Ruûi ro vaø xaùc suaát s Ruûi ro vaø troïng yeáu 23 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm toaùn s Taïi sao phaûi tìm hieåu RRKT: s Xuaát phaùt töø laáy maãu kieåm toaùn s Quan ñieåm tieáp caän theo ruûi ro s Yeâu caàu cuûa chuaån möïc: RRKT caàn ñöôïc giôùi haïn trong möùc chaáp nhaän ñöôïc. s Xaùc ñònh noäi dung, thôøi gian vaø phaïm vi cuûa caùc thuû tuïc kieåm toaùn 24
Background image of page 8
3/02/2012 9 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm toaùn s Hai möùc ñoä ruûi ro s RRKT ôû möùc ñoä toång theå BCTC s RRKT ôû möùc ñoä khoaûn muïc s Ba yeáu toá cuûa RRKT s Ruûi ro tieàm taøng s Ruûi ro kieåm soaùt s Ruûi ro phaùt hieän 25 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm toaùn 26 Ruûi ro tieàm taøng Ruûi ro kieåm soaùt Ruûi ro phaùt hieän Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro tieàm taøng “Laø ruûi ro tieàm aån, voán coù do khaû naêng töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn muïc trong baùo caùo taøi chính chöùa ñöïng sai soùt troïng yeáu khi tính rieâng leõ hoaëc tính goäp maëc duø coù hay khoâng coù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä”. (Ñoaïn 4 VSA400) 27 Möùc ñoä baùo caùo taøi chính s Söï trung thöïc cuûa ngöôøi quaûn lyù s Kinh nghieäm vaø naêng löïc cuûa ngöôøi quaûn lyù s Söùc eùp baát thöôøng s Tính chaát ngaønh ngheà s AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng kinh doanh ñeán ngaønh ngheà Möùc ñoä khoaûn muïc s Tính nhaïy caûm cuûa khoaûn muïc s Söï phöùc taïp nghieäp vuï s Söï ñoøi hoûi xeùt ñoaùn s Tính nhaïy caûm cuûa taøi saûn
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3/02/2012 10 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm soaùt “Laø ruûi ro xaûy ra sai soùt troïng yeáu trong töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn muïc trong baùo caùo taøi chính khi tính rieâng leõ hoaëc tính goäp maø heä thoáng keá toaùn vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng ngaên ngöøa heát hoaëc khoâng phaùt hieän vaø söûa chöõa kòp thôøi.” (Ñoaïn 5 VSA 400) 28 s Moâi tröôøng kieåm soaùt yeáu keùm s Thieáu thuû tuïc kieåm soaùt s Thuû tuïc kieåm soaùt khoâng höõu hieäu Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro phaùt hieän “Laø ruûi ro xaûy ra sai soùt troïng yeáu trong töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn muïc trong baùo caùo taøi chính khi tính rieâng leõ hoaëc tính goäp maø trong quaù trình kieåm toaùn kieåm toaùn vieân vaø coâng ty kieåm toaùn khoâng phaùt hieän ñöôïc.” (Ñoaïn 6 VSA 400)
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page7 / 20

Vaän duïng troïng yeáu 3022012 8 Nguy ễ n Tr

This preview shows document pages 7 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online