{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

7 trong naêm 20x0 coâng ty coù moät so? nghieäp

Info iconThis preview shows pages 2–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
(7) Trong naêm 20X0, coâng ty coù moät soá nghieäp vuï lieân quan ñeán coâng cuï phaùi sinh (coâng cuï taøi chính). Giaùm ñoác ñaõ quyeát ñònh ñeå ngoaøi soå saùch caùc nghieäp vuï naøy bôûi vì Giaùm ñoác cho raèng ñaây laø caùc nghieäp vuï quaù phöùc taïp neân ngöôøi söû duïng seõ khoâng hieåu ñöôïc, do ñoù khoâng caàn phaûi trình baøy. (8) Coâng ty khoâng trình baøy thoâng tin chi tieát cuûa caùc chæ tieâu treân baûng caân ñoái keá toaùn vaø baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vì cho raèng ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính chuû yeáu laø caùc ngaân haøng vaø caùc nhaø ñaàu tö lôùn coù söï hieåu bieát saâu roäng veà keá toaùn neân vieäc trình baøy caùc thoâng tin chi tieát chæ laøm baùo caùo taøi chính theâm phöùc taïp maø khoâng caàn thieát. Yeâu caàu: Haõy cho bieát ñoái vôùi moãi tình huoáng: a. Caùch thöùc xöû lyù cuûa Hoaøi Höông coù gì sai veà maët keá toaùnkhoâng? Taïi sao? b. Nhöõng giaû ñònh hoaëc ñieåm chaát löôïng naøo cuûa baùo caùo taøi chính khoâng thoûa maõn. Baøi 4 Cho bieát aûnh höôûng cuûa moãi nghieäp vuï döôùi ñaây ñeán caùc toång taøi saûn, nôï phaûi traû, voán chuû sôû höõu, doanh thu, chi phí, lôïi nhuaän. Ñaùnh daáu ( + ) neáu laøm taêng, ( - ) neáu laøm giaûm vaø 0 neáu khoâng aûnh höôûng. Giaû thieát raèng heä soá thanh toaùn hieän thôøi ban ñaàu thì lôùn hôn 1 vaø khoâng xeùt aûnh höôûng cuûa thueá. Toång TS NPT VCSH DT CP LN a. Phaùt haønh coå phieáu thu tieàn . b. Baùn haøng thu tieàn maët c. Noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp cuûa naêm tröôùc
Background image of page 2

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3 d. Baùn taøi saûn coá ñònh, giaù baùn thaáp hôn giaù trò coøn laïi. e. Baùn taøi saûn coá ñònh, giaù baùn cao hôn giaù trò coøn laïi. f. Baùn haøng cho ngöôøi mua traû chaäm. g. Traû nôï cho ngöôøi baùn veà moät loâ haøng mua kyø tröôùc. h. Laäp vaø chi quyõ phuùc lôïi vaø khen thöôûng cho caùn boä coâng nhaân vieân. i. Vay nôï ngaén haïn baèng tieàn maët. k. Öùng tieàn cho nhaân vieân ñi coâng taùc. l. Chi traû tieàn ñieän thoaïi cho boä phaän quaûn lyù. m. Thanh lyù moät taøi saûn coá ñònh ñaõ khaáu hao heát. n. Khaùch haøng traû nôï baèng tieàn maët. o. Mua taøi saûn coá ñònh, thôøi haïn thanh toaùn laø 5 thaùng. p. Mua haøng chöa traû tieàn cho ngöôøi baùn. Baøi 5 Keá toaùn coâng ty X. döï ñònh phaûn aûnh nhöõng khoaûn sau ñaây trong taøi saûn cuûa coâng ty treân Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31.12.20X0: 1. Nôï phaûi thu cuûa coâng ty M, nôï goác laø 380 trieäu. Tuy nhieân M ñaõ phaù saûn vaø ñang chôø phaùt maõi. Ñôn vò öôùc tính seõ thu hoài ñöôïc 100 trieäu ñoàng.
Background image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}