Gdp thực t? lệ đầu tư trên gdp thực và

Info icon This preview shows pages 72–75. Sign up to view the full content.

GDP thực; Tỷ lệ đầu tư trên GDP thực; và một biến phụ thuộc là tỷ lệ tăng trưởng thực hàng năm. octastar4 Biến phụ thuộc: Y i : Tỷ lệ tăng trưởng thực hàng năm octastar4 Biến độc lập: EXPO i : Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu GCAP i : Tỷ lệ tăng trưởng vốn DSERGDP i : Tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực DEBGDP i : Quy mô nợ nước ngoài đối với GDP thực GFIGD i : Tỷ lệ đầu tư trên GDP thực NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG TÁC ĐỘNG NỢ CÔNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM
Image of page 72

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 63 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 3.3. DỮ LIỆU CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY 3.3.1. Xác định yếu tố thời gian cần ước lượng Số quan sát để nghiên cứu mô hình là giai đoạn 1991 – 2010, tuy nhiên do chỉ tiêu tổng dư nợ nước ngoài của năm 2010 chưa có trong bảng dữ liệu được công bố tại thời điểm thu thập số liệu nên số quan sát để thực nghiệm mô hình là giai đoạn 1991 – 2009. 3.3.2. Nguồn dữ liệu Trong quá trình tìm kiếm dữ liệu cho bài nghiên cứu của mình, tác giả có tham khảo một số dữ liệu trong các báo cáo của những tổ chức có uy tín như: head2right GSO (Tổng cục thống kê Việt Nam/ General Statistics Office). head2right IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế / International Monetary Fund). head2right EIU (Bộ phận phân tích thông tin kinh tế của Tạp chí Economist/ Economist Intellegence Unit). head2right WB (Ngân hàng thế giới/ World bank). Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất và chính xác cho chuỗi dự liệu trong quá trình xử lý, bài viết chỉ chọn số liệu trong báo cáo của nguồn ADB (Ngân hàng phát triển châu Á/ Asian Development Bank). Bảng 3.1: Giải thích cách chọn biến đầu vào và nguồn số liệu sử dụng Biến chạy mô hình Biến đầu vào Giải thích Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực Giá trị GDP thực Đơn vị tính (Tỷ đồng) (Nguồn: ADB) Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu Xuất khầu Đơn vị tính (Triệu USD) (Nguồn: ADB) Tỷ lệ tăng trưởng vốn Vốn đầu tư nội địa Đơn vị tính (Tỷ đồng) (Nguồn: ADB)
Image of page 73
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 64 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Biến chạy mô hình Biến đầu vào Giải thích Thanh toán nợ/GDP Tổng thanh toán nợ gốc và lãi hàng năm của Chính phủ Tổng thanh toán nợ hàng năm của Chính phủ chia GDP (Nguồn: ADB) Nợ nước ngoài/GDP Tổng dư nợ nước ngoài của Chính phủ (bao gồm ngắn hạn và dài hạn) Tổng dư nợ nước ngoài của Chính phủ chia GDP (Nguồn: ADB) Đầu tư/GDP Tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Chính phủ Tổng đầu tư trực tiếp nước
Image of page 74

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 75
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern