{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

John có th ể gi ả i ñượ c bài toán này

Info iconThis preview shows pages 63–65. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
(John có th gi i ñượ c bài toán này mà không c n s tr giúp nào) Even John was able to solve this problem without any help. (Ngay c John c ũ ng có th gi i ñượ c bài toán này mà ...) John was even able to solve this problem without any help. (John có th th m chí gi i ñượ c bài toán này mà ...) John was able to solve even this problem without any help. (John có th gi i ñượ c ngay c bài toán này mà không c n ...) John was able to solve this problem even without any help. (John có th gi i ñượ c bài toán này mà th m chí không c n t i s tr giúp nào) He completely failed to agree with me. (Anh ta hoàn toàn không ñồ ng ý v i tôi) He failed to agree completely with me. (Anh ta không ñồ ng ý hoàn toàn v i tôi) Phó t ch cách th c c a hành ñộ ng th ườ ng ch ñứ ng gi a câu khi nó là t ñơ n (v i ñ uôi –ly). Ph n l n các phó t thu c d ng này. Nh ư ng c ũ ng có m t s phó t là m t c m t , th ườ ng b t ñầ u b ng with. Khi ñ ó ph i ñặ t nó cu i câu: She was looking through the notes with great interest . T ươ ng t nh ư v y, khi hai phó t ghép song song v i nhau, chúng c ũ ng ph i cu i câu. She angrily called him an idiot. She called him an idiot angrily and loudly .
Background image of page 63

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 64 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng 17.2.2 Adverb of place: Phó t ch n ơ i ch n là lo i d nh nh t. Nó luôn xu t hi n cu i câu. I had lunch in the canteen . Trong m t s m u câu ñả o v trí c a ch ng ñộ ng t , nó có th ñứ ng ñầ u câu: Here is your homework. 17.2.3 Adverb of time: Phó t ch th i gian l i ñượ c phân làm 2 lo i. Lo i ch th i gian tuy t ñố i (yesterday, tonight, on Sunday, in December...) và lo i ch th i gian t ươ ng ñố i (recently, already,...). ðố i v i lo i ch th i gian t ươ ng ñố i, v trí c a chúng gi ng nh ư ñố i v i phó t ch cách th c c a hành ñộ ng. Ta ch nói ñế n ñ ây lo i ch th i gian tuy t ñố i. Nó có liên k ế t y ế u nh t v i ñộ ng t trong câu nên có th xu t hi n b t c v trí nào trong câu, mi n sao không ñứ ng gi a ñộ ng t và các tr ñộ ng t . Tuy nhiên, nó th ườ ng ñứ ng ñầ u câu ho c cu i câu.
Background image of page 64
Image of page 65
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}