Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Frica de recidiv ă este semnalat ă de majoritatea

Info icon This preview shows pages 142–143. Sign up to view the full content.

Frica de recidiv ă este semnalat ă de majoritatea pacientelor ș i unele studii o propun ca nelini ș te principal ă a acestor femei în faza de tranzi ț ie de dup ă tratament (Fredette, 1995). Frica de recidiv ă are un impact negativ asupra calit ăț ii vie ț ii ș i se asociaz ă cu hipervigilen ță orientat ă c ă tre reac ț iile fizice. Chiar ș i în aceast ă etap ă dificil ă de adaptare femeile supravie ț uitoare g ă sesc elemente pozitive în experien ț a lor: adoptarea unui stil de via ț i mai s ă n ă tos, renun ț area la fumat, exerci ț iul fizic, altruismul, o via ță mai înc ă rcat ă de sens (Allen, Savadatti ș i Levy 2009), se simt mai încrez ă toare în for ț ele proprii pentru c ă au reu ș it s ă dep ăș easc ă momentele dificile ș i raporteaz ă c ă se bucur ă mai mult de fiecare clip ă (Knobf 2011). 83% dintre femei g ă sesc cel pu ț in un avantaj al experien ț ei oncologice (Sears, Stanton ș i Danoff-Burg 2003). Dup ă faza de tranzi ț ie majoritatea femeilor reu ș esc s ă revin ă la starea de bine de baz ă , resim ț it ă înainte de diagnostic. Factorii de risc pentru adaptarea post-tratament sunt: vârsta tân ă r ă , suportul social sc ă zut, simptome fizice necontrolate, comunicarea deficitar ă , stres cotidian ridicat, stilul de coping evitant, pesimism structural (Knobf 2011). În ciuda acestor vulnerabilit ăț i, femeile cu cancer mamar prezint ă o rezilien ță deosebit ă . Doar 12-19% dintre ele raporteaz ă distres cronic (Lam ș i colab. 2009). Majoritatea recadreaz ă boala ca pe un moment de cotitur ă care le-a oferit o nou ă în ț elegere a vie ț ii ar ă tând dezvoltate post-traumatic ă (Bellizzi ș i Blank 2006). Bonnano (2005) a propus patru modele diferite de adaptare la traum ă : întreruperea cronic ă a func ț ion ă rii normale, recuperare cu o întrerupere moderat ă ș i de scurt ă durat ă a func ț ion ă rii, întrerupere întârziat ă a func ț ion ă rii normale ș i rezilien ță f ă r ă întrerupere sau întrerupere minor ă . Lam ș i colaboratorii (2009) au cercetat aceste traiectorii în cazul femeilor cu cancer mamar 8 luni dup ă interven ț ia chirurgical ă . Ei raporteaz ă c ă 66% dintre femeile evaluate se încadrau în parcursul rezilient începând imediat dup ă opera ț ie ș i continuând de-a lungul tratamentului adjuvant ș i post- tratament. Aceste femei arat ă o reac ț ie constant ă în ciuda momentelor dificile din perioada chimioterapiei ș i imediat dup ă încetarea tratamentului. 15% raportau distres cronic ș i 12% au avut un parcurs de adaptare treptat, începând cu un moment de distres moderat urmat de revenirea la nivelul normal de func ț ionare. Se pare c ă adaptarea la boal ă se face sim ț it ă cel mai puternic în luna a patra dup ă interven ț ia chirurgical ă . Variabilele care au prezis parcursul rezilient sunt perspectiva optimist ă asupra viitorului, mai pu ț ine simptome fizice dup ă interven ț ia chirurgical ă , suport social perceput ridicat, satisfac ț
Image of page 142

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 143
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern