T? paguar n? itali do t? bëhet n? mënyrën dhe n?

This preview shows page 39 - 41 out of 54 pages.

të paguar në Itali do të bëhet në mënyrën dhe në masën që vijon: Nga fitimi i vitit 2018 i degës në Itali mbartet (zbritet) humbja e vitit të mëparshëm 16.000.000 – 2.000.000 = 14.000.000 lekë (sipas nenit 27). Për këtë shumë llogaritet tatimi sikur ky fitim të ishte realizuar në Shqipëri (sipas paragrafëve 1 dhe 2, të nenit 37), pra 14.000.000 x 15% = 2.100.000. Është pikërisht kjo shumë që do të reduktohet nga detyrimi tatimor global. Pra detyrimi tatimor përfundimtar për tatimin mbi fitimin që do të paguajë personi juridik në Shqipëri për vitin 2018, është: 5.400.000 – 2.100.000 = 3.300.000 lekë. Tabela nr.1 “Tatimi mbi të ardhurat nga punësimi”, zëvendësohet me tabelën nr.1 “Tatimi mbi të ardhurat nga punësimi”, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi. Formu lari “Deklarimi dhe pagesa nga persona jorezidentë specifikë”, i bashkëlidhet këtij udhëzimi. (Ndryshuar me Udhezimin nr. 4, date 21.02.2019. Botuar ne Fletoren Zyrtare nr.23, date 26.02.2019) 8. DISPOZITA KALIMTARE Në zbatim të këtij neni, tatimpaguesit që përfitonin lehtësitë tatimore, sipas nenit 6 të ligjit nr. 7677, datë 03.03.1993 “Për tatimin mbi fitimin” do të vazhdojnë t’i gëzojnë ato në përputhje me dispozitat e atij ligji. Ndërsa subjektet e krijuar mbas datës së hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, nuk përfitojnë më lehtësi tatimore. Gjithashtu, do të gëzojnë lehtësitë tatimore dhe përjashtimet, të gjithë tatimpaguesit e parashikuar në Iigjet: nr. 7665, datë 21.1.1993 “Për zhvillimin e zonave që kanë përparësi turizmin”; nr 8098 , datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbërit” dhe me Dekretin nr. 782, datë 22.2.1994 “Për sistemin fisk al në sektorin e hidrokarbureve . Vetëm për periudhën tatimore të vitit 2013, subjektet e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël plotësojnë dhe dorëzojnë deklaratën e tatimit mbi të ardhurat personale të biznesit të vogël sipas germës “gj” të nenit 8 dhe neneve nga 12 deri në nenin 12/6 të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, brenda datës 10 shkurt 2014. (Ndryshuar me Udhëzim Nr.14, dt. 23.05.2014. Botuar në Fl .Z Nr. 80, dt. 4 qershor 2014). 9. Shfuqizime Udhëzimi i Ministrit të Financave Nr. 5, datë 18.01.2005 shfuqizohet. 10. Bashkengjitur janë : 1. Tabela nr.1 “Tatimit mbi të ardhurat nga punësimi”; 2. Tabela nr.2 “Tatimi mbi kalimin e të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluejtëshme”; SHFUQIZOHET (Ndryshuar me Udhezimin Nr. 10, dt. 25.2.2013. Fl.z. Nr. 27, dt. 8 mars 2013).
Image of page 39
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015 Udhëzim Nr. 5, datë 30.01.2006 40 Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata 3. Formulari i Deklarimit dhe Pagesës të Tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, E -TAP 010/a; 4. Formularit i deklarimit të të ardhurave personale nga burime të tjera (jo nga mardhënjet e punësimit aktual) E -TAP 013/a; 5. Formulari i Deklarimit dhe Pagesës së Tatimit mbi Fitimin E -TAF 001/A; 6. Deklarata Analitike e Tatimit mbi të Ardhu rat E-TAF 000/a; 7. Formulari “Kërkesë për Regjistrim” Form 1.1; 8. Formulari “Njoftim i Ndryshimeve në Regjistrim” Form 4.1;
Image of page 40
Image of page 41

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 54 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture