{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 2 - TQVKT [Compatibility Mode]

Ễ n trí tri ueh 2012 28 độ c l ậ p trong qu?

Info iconThis preview shows pages 10–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
n Trí Tri – UEH, 2012 28 Độ c l p: Trong quá trình ki m toán ho c cung c p d ch v k ế toán, ki m toán viên hành ngh và ng ườ i hành ngh k ế toán ph i th c s không b chi ph i ho c tác độ ng b i b t k l i ích v t ch t ho c tinh th n nào làm nh h ưở ng đế n s trung th c, khách quan và độ c l p ngh nghi p c a mình. V y nh ư th ế nào là không độ c l p? Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 29 Độ c l p 1. Không có quan h ho c quy n l i kinh t ế 2. Không có quan h gia đ ình ru t th t 3. Không đượ c v a làm d ch v k ế toán, ki m toán n i b , đị nh giá tài s n, t ư v n qu n lý, t ư v n tài chính, v a làm d ch v ki m toán cho cùng m t khách hàng. Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 30 Chính tr c Ng ườ i làm k ế toán và ng ườ i làm ki m toán ph i th ng th n, trung th c và có chính ki ế n rõ ràng. Khách quan Ng ườ i làm k ế toán và ng ườ i làm ki m toán ph i công b ng, tôn tr ng s th t và không đượ c thành ki ế n, thiên v . Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p
Background image of page 10

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
11 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 31 Ki m toán viên ph i có đủ n ă ng l c chuyên môn c n thi ế t, v i s th n tr ng cao nh t và tinh th n làm vi c chuyên c n. N ă ng l c chuyên môn và tính th n tr ng: Mình đủ kh n ă ng để ki m toán cho ngân hàng An Tâm hay không ? Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 32 N ă ng l c chuyên môn và tính th n tr ng: Đ i u th x y ra n ế u ta không th n tr ng đ úng m c ? ? ! Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 33 Tính bí m t: Ki m toán viên ph i gi bí m t c a nh ng thông tin thu th p đượ c trong th i gian th c hi n d ch v chuyên môn, không đượ c ti ế t l b t c a thông tin nào n ế u không có th m quy n rõ ràng và h p lý, tr khi có ngh ĩ a v pháp lý, ho c có trách nhi m ngh nghi p yêu c u ph i công b . Chu n m c v đạ o đứ c ngh nghi p Tôi đ ang ki m toán cho Cty X và ngh ĩ r ng m i ng ườ i nên bán c ph n c a h càng s m càng t t!
Background image of page 11
12 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 34 T ư cách ngh nghi p: Ki m toán viên ph i t ự đ i u ch nh nh ng hành vi c a mình cho phù h p v i uy tín c
Background image of page 12

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}