Đã lâu không liên l ? c lâu r ồ i không g

Info icon This preview shows pages 11–14. Sign up to view the full content.

đã lâu không liên l c, lâu r i không g p お詫 xin l i 祈願 き が ん c u nguy n, c u kh n 早咲 は や ざ n s m う め m ơ , mai 出産 しゅっさん (する) sinh đ 内気 う ち き nhút nhát, r t rè, e th n 無口 む く ち kín mi ng, ít nói 強盗 ご う と う c ướ p たから くじ vé s ブランド đ hi u 偽物 にせもの đ gi , hàng gi , hàng nhái 警部 け い ぶ thanh tra c nh sát
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.