Veprimtari ekonomike konsiderohet edhe shfrytëzimi i pasuris� s� trupëzuar ose

Veprimtari ekonomike konsiderohet edhe shfrytëzimi i

This preview shows page 6 - 7 out of 36 pages.

Veprimtari ekonomike konsiderohet edhe shfrytëzimi i pasurisë së trupëzuar ose të patrupëzuar, kur bëhet me qëllim realizimin e të ardhurave me karakter të vazhdueshëm. Me pasuri të trupëzuar dhe pasuri të patrupëzuar kuptohen përkatësisht aktivet materiale (të luajtshme dhe të paluajtshme) dhe aktivet jo-materiale. Të qenit person i tatueshëm me TVSH rrjedh nga realizimi në mënyrë të pavarur i transaksioneve që lidhen me një aktivitet ekonomik. Personat që veprojnë në mënyrë të pavarur janë ata që ushtrojnë një aktivitet nën përgjegjësinë e tyre dhe gëzojnë liri të plotë në organizimin dhe zbatimin e veprimeve që përmban ky aktivitet, si personat që ushtrojnë një aktivitet profesional bazuar në një kontratë/ marrëveshje, me anë të së cilës një person merr përsipër të kryejë një punë për dikë tjetër. Personat që konsiderohen se nuk veprojnë në mënyrë të pavarur, pra veprojnë në mënyrë të varur nuk konsiderohen si persona të tatueshëm për TVSH- në. Si të tillë janw punëmarrësit dhe persona të tjerë që lidhen me një kontratë pune apo me çdo lloj tjetër lidhje juridike duke krijuar marrëdhënie varësie në lidhje me kushtet e punës, modalitetet e pagesës, ose përgjegjësinë e punëdhënësit, si dhe punëtorët që punojnë në shtëpi, të ardhurat e të cilëve konsiderohen si pagë ose shpërblim. Në regjimin normal të TVSH-së regjistrohet çdo person i tatueshëm që vepron si i tillë dhe parashikon të tejkalojë kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në të përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave . Përjashtimisht nga kushti i kufirit minimal, personat e tatueshëm, që ofrojnë shërbime në veprimtari ekonomike, sipas profesioneve të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, dentist, dentist i specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, si dhe kryejnë veprimtari ekonomike në fushën e hotelerisë, pavarësisht nga qarkullimi vjetor, kufiri minimal i regjistrimit për TVSH-në është 0 zero dhe të gjithë janë persona të tatueshëm të regjistruar për TVSH-në. Është i detyruar t’i nënshtrohet regjimit normal dhe të regjistrohet për TVSH-në, çdo person fizik apo juridik që kryen importe të mallrave qarkulluese, pavarësisht qarkullimit të realizuar apo qarkullimit të pritshëm. Përjashtohen nga ky rregull personat e tatueshëm që realizojnë ose parashikojnë të realizojnë qarkullim nën kufirin minimal të regjistrimit dhe importojnë mallrat e grupit AQT të tilla si: makineri dhe pajisje pune, instalime teknike, makineri e pajisje energjetike, instrumente e vegla, mjete transporti, mobilie e orendi zyrash, pajisje zyrash e informatike, mallra që përdoren në funksion të veprimtarisë ekonomike, dhe jo për t’u tregtuar. Këta persona të tatueshëm mund të kryejnë importe mallrash të investimit për qëllim të përdorimit të veprimtarisë së tyre ekonomike që i nënshtrohet regjimit të biznesit të vogël në kuptim të ligjit, pa qenë të detyruar t’i nënshtrohen regjimit normal të TVSH-së.
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes