{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Trách nhiệm c?a người quản lý doanh

Info iconThis preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
b. Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp là tìm kiếm sự trợ giúp độc lập trong việc đánh giá thông tin trình bày trên báo cáo tài chính c. Cần thiết ý kiến của một bên thứ ba độc lập bởi vì công ty không thể khách quan trong những việc liên quan đến báo cáo tài chính của chính mình d. Yêu cầu thông thường của các cổ đông của công ty là muốn nhận được một báo cáo độc lập về công việc quản trị doanh nghiệp của các nhà quản lý 2. Thí dụ nào sau đây là của kiểm toán tuân thủ : a. Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính có thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán không? b. Kiểm toán việc chấp hành các điều khoản của một hợp đồng tín dụng. c. Kiểm toán các đơn vị trực thuộc hoạt động có hiệu quả không? d. Cả ba trường hợp trên đểu đúng. 3. Đề xuất ra những biện pháp cải tiến hoạt động - Đó là mục tiêu quan trọng của loại kiểm toán : a. Kiểm toán báo cáo tài chính . b. Kiểm toán tuân thủ . c. Kiểm toán hoạt động. d. Cả ba loại trên. 4. Sự khác biệt cơ bản giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là: a. Kiểm toán độc lập phục vụ cho người bên ngoài đơn vị, kiểm toán nội bộ phục vụ cho người quản lý đơn vị. b.Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán nội bộ không thu phí. c. K iểm toán độc lập tiến hành sau khi kết thúc niên độ, kiểm toán nội bộ tiến hành bất kỳ lúc
Background image of page 6

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7 nào cần thiết. d.Kiểm toán độc lập do người bên ngoài đơn vị tiến hành, kiểm toán nội bộ do chính nhân viên đơn vị tiến hành. Ph n II: MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁ N Bài 2 Cho biết trong tình huống nào sau đây KTV đã vi phạm các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và giải thích: a. Giám đốc đơn vị được kiểm toán là chú ruột của KTV. b. Kế toán trưởng đơn vị được kiểm toán là mẹ ruột của KTV. c. KTV nhận lời cung cấp dịch vụ lập BCTC cho đơn vị được kiểm toán. d. KTV yêu kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán. e. Đơn vị được kiểm toán tặng KTV một sấp vé số trị giá 50.000đ vào cuối cuộc kiểm toán. f. KTV mua một số cổ phiếu của đơn vị được kiểm toán trị giá 10.000.000đ. Bài 3 Cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai và giải thích: a. Khi kiểm toán BCTC KTV có trách nhiệm lập và trình bày BCTC b. Tất cả các sai lệch có số tiền trên 1.000 triệu đồng đều trọng yếu c. KTV có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị d. KTV phải tìm ra tất cả các sai phạm của đơn vị e. KTV phải bảo đảm tuyệt đối về sự trung thực và chính xác của BCTC f.
Background image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}