Trách nhiệm c?a người quản lý doanh

 • Notes
 • 21
 • 50% (2) 1 out of 2 people found this document helpful

Info icon This preview shows pages 6–8. Sign up to view the full content.

b. Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp là tìm kiếm sự trợ giúp độc lập trong việc đánh giá thông tin trình bày trên báo cáo tài chính c. Cần thiết ý kiến của một bên thứ ba độc lập bởi vì công ty không thể khách quan trong những việc liên quan đến báo cáo tài chính của chính mình d. Yêu cầu thông thường của các cổ đông của công ty là muốn nhận được một báo cáo độc lập về công việc quản trị doanh nghiệp của các nhà quản lý 2. Thí dụ nào sau đây là của kiểm toán tuân thủ : a. Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính có thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán không? b. Kiểm toán việc chấp hành các điều khoản của một hợp đồng tín dụng. c. Kiểm toán các đơn vị trực thuộc hoạt động có hiệu quả không? d. Cả ba trường hợp trên đểu đúng. 3. Đề xuất ra những biện pháp cải tiến hoạt động - Đó là mục tiêu quan trọng của loại kiểm toán : a. Kiểm toán báo cáo tài chính . b. Kiểm toán tuân thủ . c. Kiểm toán hoạt động. d. Cả ba loại trên. 4. Sự khác biệt cơ bản giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là: a. Kiểm toán độc lập phục vụ cho người bên ngoài đơn vị, kiểm toán nội bộ phục vụ cho người quản lý đơn vị. b.Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán nội bộ không thu phí. c. K iểm toán độc lập tiến hành sau khi kết thúc niên độ, kiểm toán nội bộ tiến hành bất kỳ lúc
Image of page 6

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

7 nào cần thiết. d.Kiểm toán độc lập do người bên ngoài đơn vị tiến hành, kiểm toán nội bộ do chính nhân viên đơn vị tiến hành. Ph n II: MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁ N Bài 2 Cho biết trong tình huống nào sau đây KTV đã vi phạm các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và giải thích: a. Giám đốc đơn vị được kiểm toán là chú ruột của KTV. b. Kế toán trưởng đơn vị được kiểm toán là mẹ ruột của KTV. c. KTV nhận lời cung cấp dịch vụ lập BCTC cho đơn vị được kiểm toán. d. KTV yêu kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán. e. Đơn vị được kiểm toán tặng KTV một sấp vé số trị giá 50.000đ vào cuối cuộc kiểm toán. f. KTV mua một số cổ phiếu của đơn vị được kiểm toán trị giá 10.000.000đ. Bài 3 Cho biết các phát biểu sau đây đúng hay sai và giải thích: a. Khi kiểm toán BCTC KTV có trách nhiệm lập và trình bày BCTC b. Tất cả các sai lệch có số tiền trên 1.000 triệu đồng đều trọng yếu c. KTV có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị d. KTV phải tìm ra tất cả các sai phạm của đơn vị e. KTV phải bảo đảm tuyệt đối về sự trung thực và chính xác của BCTC f.
Image of page 7
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '12
 • DVHGiang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern