CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ, BIẾN - HẰNG.pdf

Các thành ph ? n c ?a chương trình sẽ

Info icon This preview shows pages 4–5. Sign up to view the full content.

- Các thành ph n c ủa chương trình sẽ được lưu trong bộ nh trong và bi ến cũng không ngoạ i l . T c là bi ến cũng đượ c c p phát m t vùng nh để lưu giữ giá tr thu c m t ki u d li ệu xác đị nh. Vì th ế theo m t khía c nh nào đó có thể nói bi ế n là m ột cái tên đạ i di n cho ô nh trong máy tính, chương trình có thể truy xu t ô nh (l y ho c ghi giá tr ) thông qua tên bi ế n. - Nói 1 cách d hi u thì bi ế n gi ống như là khi bạn sinh ra đờ i b n s được đặ t cho 1 cái tên( trườ ng h p m i tên là duy nh t ) ví d A , cái tên A đó củ a b n có tác d ụng là để phân bi t b n v i m ọi ngườ i xung quanh. B i vì trên th ế gi i này có hàng t ngườ i n ếu như bạ n không có tên thì s không th nào phân bi ệt đâu là bạ n đâu là mọi ngườ i xung quanh b n. * Chú ý: M t bi ế n nói chung ph ải có các đặc trưng sau: - Tên bi ế n . - Ki u d li u : ki u c a bi ế n. - Giá tr hi n t ại nó đang lưu giữ - giá tr c a bi ế n( n ế u có ). - Trong C/C++ cũng như các ngôn ngữ l p trình khác các bi ến đề u ph i có tên, các tên bi ế n hay nói chung là tên (g m tên bi ế n, tên h ng, tên hàm, ho c t khoá) là m t xâu kí t và ph ải tuân theo các quy đị nh c a ngôn ng l p trình. QUY T C KHAI BÁO BI N + Tên ch có th ch a kí t là ch cái (‘a’ ,..,’z’; ‘A’,..,’Z’); chữ s ố(‘0’,..,’9’) và kí t g ạch dướ i (_). + Kí t đầ u tiên c a tên ph i là ch cái ho c kí t g ạch dướ i + Trong tên phân bi t ch hoa và ch thườ ng. T c là hai xâu cùng các kí t nhưng khác nhau b i lo i ch hoa ho c ch thườ ng là hai tên khác nhau, ví d như v i 2 xâu kí t “AB” và “Ab” là hai tên hoàn toàn phân biệ t nhau. + Các t khoá c a ngôn ng không đượ c dùng làm tên bi ế n, tên h ng, hay tên hàm. Hay nói khác đi, trong chương trình có th b n ph ải dùng đế n tên, tên này do b ạn đặ t theo ý tưở ng c a b n nhưng không đượ c trùng v i các t khoá . Ví d các tên h p l và không h p l Tên bi ế n H p l /không h p l Temp H p l _hoten H p l A H p l gia-tri Không h p l vì có kí t -(d u tr ) double Không h p l trùng v i t khóa 9name Không h p l vì kí t đâu tiên là số _1990_tax H p l * Cú pháp khai báo bi ế n + < ki u_d _li u > < tên_bi ế n_1>; + < ki u_d _li u > < tên_bi ế n_1>, <tên_bi ế n_ 2>, < …>; Ví d : double x; // khai báo bi
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern