Khi heä coù tính ñoái xöùng so� maët caét ngang caàn duøng laø n2 Döïng caùc

Khi heä coù tính ñoái xöùng so? maët caét

This preview shows page 8 - 12 out of 12 pages.

thì soá maët caét ngang caàn duøng, toång quaùt, laø (n-1). Khi heä coù tính ñoái xöùng, soá maët caét ngang caàn duøng laø (n/2). - Döïng caùc bieåu ñoà (ñoà thò) theo caùc haøm noäi löïc tìm ñöôïc. 3.3.3. Qui öôùc: - Ñoái vôùi thanh thaúng, giaù trò döông cuûa caùc thaønh phaàn noäi löïc veõ phía treân truïc hoaønh vaø ngöôïc laïi (hình 4.4a). y Q a) b) Hình 1.4
Image of page 8

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CÔ HOÏC VAÄT RAÉN BIEÁN DAÏNG 65 TS. Vuõ Coâng Hoøa - Ñoái vôùi khung phaúng, giaù trò döông cuûa caùc thaønh phaàn noäi löïc veõ phía ngoaøi khung vaø ngöôïc laïi (hình 4.4b). 3.3.4. Nhaän xeùt toång quaùt: -Taïi caùc ñieåm coù löïc doïc truïc taäp trung thì treân bieåu ñoà löïc doïc truïc coù böôùc nhaûy, trò soá böôùc nhaûy baèng giaù trò löïc taäp trung. - Neáu taûi troïng doïc truïc phaân boá theo moät haøm ñaïi soá thì treân ñoaïn daàm ñoù löïc doïc truïc bieán ñoåi theo haøm cao hôn 1 baäc so vôùi haøm cuûa taûi troïng doïc truïc phaân boá. - Khi tính M, Q theo qui öôùc veà daáu ñaõ qui ñònh thì 1 daàm coù taûi troïng vaø lieân keát ñoái xöùng seõ coù: Bieåu ñoà löïc caét Q phaûn ñoái xöùng. Bieåu ñoà moâmen uoán M ñoái xöùng. -Taïi caùc ñieåm coù löïc taäp trung thì treân bieåu ñoà löïc caét coù böôùc nhaûy, trò soá böôùc nhaûy baèng löïc taäp trung. - Ñaïo haøm cuûa löïc caét baèng cöôøng ñoä löïc phaân boá. ) leân höôùng chieàu coù khi 0 q ( , q dz dQ y (1.8) - Ñaïo haøm moâmen uoán M x baèng löïc caét Q y : q dz M d Q dz dM 2 x 2 y x (1.9) -Taïi caùc ñieåm coù moâmen uoán taäp trung thì treân bieåu ñoà moâmen uoán töông öùng böôùc nhaûy, trò soá böôùc nhaûy baèng moâmen taäp trung. Neáu ñi töø traùi sang phaûi momentt uoán ngoaïi löïc cuøng chieàu quay kim ñoàng hoà thì treân bieåu ñoà momentt uoán coù böôùc nhaûy leân vaø ngöôïc laïi. - Ñieåm coù Q y = 0 seõ coù momentt uoán cöïc trò. 3.3.5. Ghi chuù: Caùc nhaän xeùt treân cho tröôøng hôïp xeùt phaàn beân traùi thanh. Neáu xeùt phaàn beân phaûi thanh thì: y x y Q dz dM & q dz dQ (1.10)
Image of page 9
Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CÔ HOÏC VAÄT RAÉN BIEÁN DAÏNG 66 TS. Vuõ Coâng Hoøa 4. THÍ DUÏ: 4.1. Ñeà baøi: Moät thanh theùp AD coù tieát dieän troøn, coù lieân keát vaø chòu taûi nhö hình . Veõ caùc bieåu ñoà noäi löïc cuûa thanh. Hình 1.5 4.2. Baøi giaûi maãu: Hình 1.6 4.2.1. Xaùc ñònh phaûn löïc lieân keát: Khaûo saùt söï caân baèng thanh AD: 0 a 4 . N a 2 . qa 2 M 0 qa 2 N N F D A D A y (1.11) qa N N qa N D A D (1.12) A D B C q a 2 a a z y A D B C q a 2 a a z y A N D N
Image of page 10

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CÔ HOÏC VAÄT RAÉN BIEÁN DAÏNG 67 TS. Vuõ Coâng Hoøa 4.2.2. Duøng 3 maët caét ngang:
Image of page 11
Image of page 12
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes