Tính chất có thể kiểm chứng giúp đảm bảo cho những người sử dụng rằng thông tin

Tính chất có thể kiểm chứng giúp đảm

This preview shows page 24 - 30 out of 136 pages.

Tính chất có thể kiểm chứng giúp đảm bảo cho những người sử dụng rằng thông tin về các hiện tượng kinh tế được trình bày một cách trung thực.
Image of page 24

Subscribe to view the full document.

18
Image of page 25
9
Image of page 26

Subscribe to view the full document.

18
Image of page 27
19 Accounting policy / əˈ ka ʊ nt ɪŋ ˈpɒ l ɪ si/ Chính sách kế toán Là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Accrual Basis Accounting / əˈkruːəl ˈbeɪ s ɪ s əˈ ka ʊ nt ɪŋ / Cơ sở dồn tích Cơ sở dồn tích là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản nhất chi phối các phương pháp kế toán cụ thể trong kế toán doanh nghiệp. Theo đó, mọi giao dịch kinh tế liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu và chi phí được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, không quan tâm đến thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền . Barter transaction / ˈ b ɑːtə trænˈzækʃən / Giao dịch hàng đổi hàng Giao dịch hàng đổi hàng : T rao đổi hàng hay các dịch vụ mà không có trao đổi tiền mặt, chi phiếu hay các hình thức thanh toán tiền tệ khác . Barter / ˈ b ɑːtə / Phương thức hàng đổi hàng Phương thức hàng đổi hàng : T rao đổi hàng hay các dịch vụ mà không có trao đổi tiền mặt, chi phiếu hay các hình thức thanh toán tiền tệ khác . Carrying Value (Book Value) / ˈkæri ˈvæljuː / Gía trị sổ sách Giá trị sổ sách là thước đo giá trị kế toán, trong đó giá trị của tài sản dựa trên các số liệu trong bảng cân đối kế toán của công ty .
Image of page 28

Subscribe to view the full document.

20 Comprehensive Income / ˌ k ɒ mpr ɪˈ h ɛ ns ɪv ˈɪ nk ʌ m/ Thu nhập toàn diện Thu nhập toàn diện là sự thay đổi trong tài sản ròng của công ty từ các nguồn không phải là chủ sở hữu trong một khoảng thời gian cụ thể. Thu nhập toàn diện bao gồm thu nhập ròng và thu nhập chưa thực hiện. Consolidated Financial Statement /k ənˈsɒ l ɪ de ɪ t fa ɪˈ næn ʃl ˈsteɪ tm ə nt/ Báo cáo tài chính hợp nhất o cáo tài chính hợp nhất là Báo cáo tài chính của m ột tập đoàn được trình bày như B áo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định . Cost of Goods Sold /k ɒ st ə v ɡʊdz səʊld / Gía vốn hàng bán Giá vốn hàng bán được hiểu một cách đơn giản là giá trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một thời gian cụ thể (một kỳ, hoặc một năm). Chi phí liên quan đến giá vốn hàng bán bao gồm tất cả các chi phí để tạo ra một sản phẩm như chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất hàng hóa, chi phí nhân công, chi phí
Image of page 29
Image of page 30
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes