CEAC
S-10-13-III (Social Work)

Μöæ ã¾ößû ö û öö ö¾öμöû æî û

Info icon This preview shows pages 23–24. Sign up to view the full content.

μÖÆ Ã¾ÖßÛ Ö¸ Û ¸®ÖÖ †Ö¾Ö¿μÖÛ Æî ×Û †ÓŸÖ¸ÖÔ™ÒßμÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö Û ÖμÖÔ Ûê ²ÖoeÌŸÖê ¯ÖÆ»Öæ †¯Ö®Öê ÜÖ㤠Ûê ‘Ö¸ê»Öæ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ÞÖ Ûê †®¤¸ ÃÖ´¯Ö®®Ö ×Û μÖê •ÖÖ ÃÖÛ ŸÖê Æï … ˆ¤ÖƸÞÖ Ûê ×»ÖμÖê, ¯ÖϾÖÎ•Ö®Ö ŸÖ£ÖÖ ×¾ÖãÖÖ¯Ö®Ö ²ÖoeÌ®Öê Ûê ¯Ö׸ÞÖÖ´Öþֺ ¯Ö ÃÖÖ´ÖÖוÖÛ Û ÖμÖÔÛ ¢ÖÖÔ†Öë Û ß ÃÖÓÜμÖÖ ´Öë ¾Öéר Æã‡Ô Æî … μÖÆ ÃÖÖ´ÖÖוÖÛ Û ÖμÖÔÛ ¢ÖÖÔ †¯Ö®Öê ÜÖ㤠Ûê ¤ê¿ÖÖë ´Öë †Ö¯ÖϾÖÖÃÖß ŸÖ£ÖÖ ¿Ö¸ÞÖÖ£Öá •Ö®ÖÃÖÓÜμÖÖ†Öë Ûê ÃÖÖ£Ö †ÓŸÖ¸ÖÔ™ÒßμÖ ÃÖÖ´ÖÖוÖÛ Û ÖμÖÔÛ ¢ÖÖÔ Ûê º ¯Ö ´Öë ¯ÖÆ“ÖÖ®Ö ²Ö®ÖÖ ³Öß ÃÖÛ ŸÖê Æï μÖÖ ²Ö®ÖÖ ®ÖÆà ³Öß ÃÖÛ ŸÖê … ¯Ö׸ÞÖÖ´Öþֺ ¯Ö, ÃÖÖ´ÖÖוÖÛ Û ÖμÖÔÛ ¢ÖÖÔ Ã£ÖÖ®ÖßμÖ º ¯Ö ÃÖê Û ÖμÖÔ Û ¸ ¸Æê Æï μÖÖ †¯Ö®Öê ¤ê¿ÖÖë Ûê ²ÖÖƸ Û ÖμÖÔ Û ¸ ¸Æê Æï, ˆ®Æë †¯Ö®Öê Û Öê ¾Öî׿¾ÖÛ ×ÛÎ μÖÖÛ »ÖÖ¯ÖÖë ÃÖê †¾ÖÝÖŸÖ Û ¸Ö®ÖÖ ÆÖêÝÖÖ †Öî¸ †×ŸÖ ÃÖÓ¾Ö꤮ֿÖᯙ •Ö®ÖÃÖÓÜμÖÖ†Öë Û Öê ÃÖê¾ÖÖ†Öë Û ß ¯ÖϳÖÖ¾Öß ÃÖã¯Öã¤ÔÝÖß ÃÖã×®Ö׿“ÖŸÖ Û ¸®Öê Ûê ×»ÖμÖê, †ÓŸÖ¸ÖÔ™ÒßμÖ ˆ®´ÖãÜÖß ²ÖÆã ÃÖÖÓÃÛé ןÖÛ ×®Ö¯ÖãÞÖŸÖÖ ×¾ÖÛ ×ÃÖŸÖ Û ¸®Öß ÆÖêÝÖß … †ŸÖ: ÃÖ´ÖÖ•Ö Û ÖμÖÔ ×¿ÖõÖÖ, †¯Ö®Öê ×¾ÖªÖÙ£ÖμÖÖë ŸÖ£ÖÖ ³ÖÖ¾Öß ¾μÖÖ¾ÖÃÖÖ×μÖμÖÖë Û ß †ÓŸÖ¸ÖÔ™ÒßμÖ ×®Ö¯ÖãÞÖŸÖÖ Û Ö ‹Û ßÛ ¸ÞÖ ÃÖã×®Ö׿“ÖŸÖ Û ¸®Öê ´Öë, ÃÖ´ÖÝÖÏ ³Öæ×´ÖÛ Ö †¤Ö Û ¸ŸÖß Æî … S-10-13 23 Paper-III
Image of page 23

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 24
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '16
 • jose zapata
 • II & III, ¤üÖê®ÖÖë ÃÖŸµÖ Æïü, ¾µÖÖܵÖÖ ®ÖÆüà Æîü, ŸÖÛÔú, ÃÖŸµÖ Æîü †Öî¸ü, ÃÖŸµÖ ®ÖÆüà Æîü

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern