c s p x p k t h p ho c x lý đ hình thành a a ẽ ượ ắ � � ợ � ử ể m t h th ng tri

C s p x p k t h p ho c x lý đ hình thành a a ẽ

This preview shows page 12 - 14 out of 19 pages.

c s p x p, k t h p ho c x lý đ hình thành a a ượ ế ế m t h th ng tri th c hi n ph c t p và co h th ng h n. Tri th c hi n ê ư ê ư a ê ơ ư ê này sau đo đ c ph bi n r ng rãi h n, đ n các nhom khác, toàn b t ượ ô ế ơ ế ộ ô ch c ho c xa h n là b t kỳ ai trong xã h i. ư ơ - Ti p thu (Internalization) ê : Trong quá trình ti p thu, tri th c hi n đ c ế ư ê ượ t o ra và chia s trong toàn t ch c, sau đo no s đ c chuy n hoa a ô ư ượ thành tri th c n theo cách ti p thu c a m i ng i. ư ế ườ 3.1.2: Qu n tr tri th c trong Công ty FPT: i 3.1.2.1: S l c v công ty: ơ ươ ê FPT, tên vi t t t c a Công ty c ph n FPT (tên cũ là Công ty Phát tri n và ế ô Đ u t Công ngh ), là m t công ty d ch v công ngh thông tin l n nh t t i Vi t ư ê i ê a ê Nam v i lĩnh v c kinh doanh chính là cung c p các d ch v liên quan công ngh ư i ê thông tin. Theo th ng kê c a Ch ng trình Phát tri n Liên Hi p Qu c, đây là doanh ươ ê nghi p l n th 14 c a Vi t Nam vào năm 2007. Theo VNReport thì đây là doanh ê ư ê nghi p t nhân l n th ba c a Vi t Nam trong năm 2012. ê ư ư ê Tiêu chí đ Vietnam Report l a ch n các doanh nghi p t nhân là nh ng doanh ư ê ư nghi p co v n s h u t nhân l n h n ho c b ng 51% ê ư ơ
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

XIII 3.1.2.2: FPT s d ng mô hình SECI: giai đo n a Socialization đã đ c FPT làm t t, m t ph n vì b n thân m i ượ a ng i thích «trà chanh, chém gio», ph n vì không khí c i m tho i mái công ty. ườ a Các ho t đ ng phong trào cũng t o đi u ki n. Công ty co th phân tích ng i a a ê ườ nh n và g i email đ xem h co th s d ng t t các m i quan h g n và xa hay ê không. giai đo n ti p theo, a ế Externalization , vi c này cũng đ c FPT làm khá ê ượ nhi u thông qua các seminar (h i th o chuyên đ ). Tuy nhiên nh ng h i th o a a chuyên môn do nh ng ng i co chuyên môn kh i x ng l i không đ c ng h ườ ướ a ượ và h tr , nh t là khi c n chi phí đ h i t ng i t kh p n i. Ngay c giao ban ườ ơ a co khi cũng không đ c v n hành đ y đ . Ngoài ra, truy n thông n i b cũng là ượ công c t t đ tăng c ng ngo i hoa tri th c. ụ ố ườ a ư giai đo n a Combination , th ng ph thu c vào lãnh đ o và các c i ti n ườ a a ế xu t phát t yêu c u c a lãnh đ o. Lãnh đ o th ng yêu c u khi v n đ đã a a ườ nghiêm tr ng, do đo n u t n d ng đ c tri th c t các h i ngh , h i th o nh đã ế ượ ư i a ư noi trên thì s t t h n vì nh th m i đ m b o đ c tính nh
Image of page 13
Image of page 14
 • Winter '17
 • WELCH, IVO

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes