panunuirng pampanitikan.pdf

Bisa sa isip natuklasang bagong kaalaman sinuri at

Info icon This preview shows pages 16–21. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BISA SA ISIP - natuklasang bagong kaalaman sinuri at tinimbang -sinusuri ang naganap na pagbabago mula sa dating kalagayan -pagbabago sa pananaw o paniniwala - BISA SA DAMDAMIN - natitinag ang damdamin ng mambabasa sa hatid ng akda - Matibay na pagpapasiya na nabubuo sa damdamin ng bumabasa
Image of page 16

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
BISA SA KAASALAN - namayaning pamantayang pangmoral - paghahambing sa sarili sa katauhang gumalaw sa katha - Anumang aral na nakuha mula sa nabasa, napanood o narinig ay nagiging bahagi ng pagpapahalagang moral ng bumabasa
Image of page 17