S� pari n� qoft� se nj� shum� nuk ësht� përfshir� n� asnj� nga kategoritë

S? pari n? qoft? se nj? shum? nuk ësht? përfshir?

This preview shows page 4 - 6 out of 18 pages.

Së pari, në qoftë se një shumë nuk është përfshirë në asnjë nga kategoritë, atëherë ajo nuk është përfshirë në të ardhura. Disa vende mund të ken një kategori përmbledhëse ku i përfshin, por edhe ajo nuk është pafundësisht e hapur. Së dyti, shpesh do të ketë dallim se në të cilën kategori një element i të ardhurave përfshihet, sepse çdo kategori ka rregullat e veta. Edhe në juridiksionet që nuk i përcaktojnë të ardhurat duke iu referuar kategorive, mund të ekzistojë klasifikimi i të ardhurave në lloje të ndryshme. Për më tepër, pavarësisht nga përcaktimi bazë i të ardhurave, në legjislacion bëhen shpesh dallime për një sërë arsyesh politike dhe teknike. Për shembull, në qoftë se fitimet kapitale janë përfshirë në bazën tatimore, ato mund të trajtohen ndryshe nga të ardhurat e tjera. Në mënyrë të ngjashme, rregulla të ndryshme mund të zbatohen për shpenzimet e bëra për realizimin e llojeve të ndryshme të të ardhurave, ose rregulla të vecanta mund të konsiderohen të përshtatshme për lloje të veçanta të ardhurash. Së fundi, sistemet globale të shumë vendeve janë bërë të skeduluara pjesërisht nga përdorimi i taksave në burim për lloje të caktuara të ardhurash, veçanërisht dividendëve dhe interesave, dhe normat e ulëta të taksave mbi të ardhurat kapitale. Është sugjeruar që në këto juridiksione skedularizimi mund të rrisë pjesërisht progresivitetin e tatimit mbi të ardhurat duke eliminuar mundësitë e tatimpaguesit për të shfrytëzuar diferencat aktuale dhe trajtime të tjetra preferenciale që mund të zbatohen për llojet e ndryshme të të ardhurave dhe shpenzimeve. 3. Tatimi mbi të ardhurat personale respekton barazinë Ne mund ta shohim tatimin mbi të ardhurat personale nën plotësimin e parimeve të taksimit. Tatimi mbi të ardhurat personale është një nga burimet kryesore të të hyrave tatimore të shtetit. Tatimi mbi të ardhurat personale është një burim mjaft i sigurt i të hyrave shtetërore. Shumica e vlerësimeve afatgjata kanë treguar se tatimi mbi të ardhurat personale në rast të rritjes ekonomike priret të rritet. Sikurse të hyrat e tjera në buxhet, rritja e tatimeve mbi të ardhurat personale bie gjatë recesioneve. Megjithatë, tatimet mbi të ardhurat personale janë "elastike" gjatë të gjithë ciklit të biznesit d.m.th. një ndryshim 1 për qind (rritje ose ulje) në të ardhura personale prodhon më shumë se një 1 për qind ndryshim në mbledhjen e tatimit mbi të ardhurat personale. Reagimi i tatimit mbi të ardhurat gjithashtu e bën atë më të paqëndrueshëm gjatë rënieve ekonomike, sidomos për shkak të mbështetjes së fortë të tij tek të ardhurat e personave me të ardhura të larta. Megjithatë, ky reagim i përndrushueshëm gjatë rritjes ekonomike ndihmon në shpjegimin pse mbështetja e shteteve tek tatimi mbi të ardhurat është rritur me kalimin e kohës. 4
Image of page 4
Taksat e konsumit, sidomos akciza, kanë tendencë të rriten më ngadalë se ritmet e ekonomisë. Ligjvënësit duhet të rrisin normat për të siguruar që ritmi i të ardhurave nga taksat e konsumit do të jenë në një linjë me rritjen ekonomike. Procesi politik është drejtuar ndaj burimeve të të
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors