19 f o r int i 1 i v i 20 i f num i 0 21 root i 22

 • No School
 • AA 1
 • 5

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

19 f o r ( int i = 1; i <= V; ++i ) 20 i f (num[ i ] == 0) { 21 root = i ; 22 chil d = 0; 23 tarjanAPB ( i ) ; 24 AP[ i ] = child > 1; } } 25 2 Tìm các thành phƒn liên thông m/nh trong đ th hư ng Ví d m đƒu Trong m/ng lư i giao thông thành phL G = ( V, E ) có các đư ng mºt chi•u. Thành phL muLn r‹ng v i hai v trí x y trong thành phL, luôn có đư ng tl x đ‚n y và ngưæc l/i. Hãy ki”m tra xem m/ng lư i này đã th a mãn ý muLn cıa h hay chưa. 2.1 Đ nh nghĩa Trong đ th có hư ng, các đ nh nghĩa sau cƒn phân bi»t: Thành phƒn liên thông m/nh: đ th con tLi đ/i có đư ng đi tl mºt đ¿nh b§t kỳ đ‚n mºt đ¿nh b§t kỳ khác. 3
Image of page 3
Thành phƒn liên thông y‚u: đ th con tLi đ/i có đư ng đi gioea hai đ¿nh b§t kỳ trên đ th vô hư ng n•n. Như v“y, v i ví d m đƒu trên, ta cƒn ki”m tra xem đ th đã cho có đúng 1 thành phƒn liên thông hay không. 2.2 Ý tư ng Trong quá trình thăm mºt đ¿nh, sau khi đã thăm xong mØi nhánh b‹ng DFS, ta truy•n thông tin v• đ¿nh cha xa nh§t đ‚n đưæc cıa hàm đ» quy vla thüc hi»n cho đ¿nh hi»n t/i. Khi thăm h‚t các nhánh, ta ki”m tra xem ta đã thăm ngưæc l/i đ¿nh cha trong các hàm đ» quy vla r i hay chưa. N‚u chưa: ta đã tìm đưæc mºt thành phƒn liên thông m/nh, bao g m các đ¿nh thuºc cây con cıa cây DFS tính tl đi”m này tr xuLng ( t§t nhiên , b ra nhoeng đ¿nh đã thuºc vào thành phƒn liên thông m/nh khác xét trư c đó). Ngay l“p tøc, xóa b thành phƒn này kh i cây DFS hi»n t/i (c“p nh“t l/i stack, onstack ) đ” tránh b nhƒm l¤n qua l/i gioea các thành phƒn liên thông m/nh. 2.3 Thu“t toán Đº phøc t/p: O ( V + E ) Chúng ta đ nh nghĩa mºt sL bi‚n như sau: vector<int> stk : là stack lưu troe thø tü duy»t DFS các đ¿nh. bool onstack[.] : mang giá tr true n‚u đ¿nh n‹m trong stack và ngưæc l/i. Gi£i thu“t thăm mºt đ¿nh u như sau: 1. Thêm u vào stack, đánh d§u
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors