Îc l¹i nã sï nhën nng l îng khi chiòu søc

This preview shows page 1 out of 1 page.

îc l¹i nã sÏ nhËn n¨ng l îng khi chiÒu søc ®iÖn ®éng v μ dßng ®iÖn ng îc nhau .XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c trªn ta thÊy r»ng víi bé chØnh l u chØ cho phÐp dßng ®iÖn ®i theo mét chiÒu x¸c ®Þnh th× ®Ó cã chÕ ®é nghÞch l u cÇn ph¶i thùc hiÖn hai ®iÒu kiÖn : +VÒ phÝa mét chiÒu :b»ng c¸ch n μ o ®ã chuyÓn ®æi chiÒu E d ®Ó cã chiÒu dßng v μ E d trïng nhau. +VÒ phÝa xoay chiÒu :®iÓu khiÓn m¹ch chØnh l u sao cho ®iÖn ¸p u d <0 ®Ó cã dÊu phï hîp dßng tøc l μ bé chØnh l −− l μ m viÖc chñ yÕu ë nöa chu kú ©m cña l íi ®iÖn. +Trong tr êng hîp kh«ng ®¶o ® îc chiÒu E d ta buéc ph¶i dïng mét m¹ch chØnh l u kh¸c ®Êu ng îc víi mach cò ®Ó dÉn ® îc dßng ®iÖn theo chiÒu ng îc l¹i. -Nh vËy nghÞch l u phô thuéc thùc chÊt l μ chÕ ®é khi bé chØnh l u l μ m viÖc víi gãc ®iÓu khiÓn lín .Do ®ã to μ n bé c¸c biÓu thøc tÝnh to¸n vÉn ®óng chØ cÇn l u ý r»ng E d cã gi¸ tri ©m. KÕt luËn : Tõ c¸c ph ¬ng ¸n ®· ®Ò xuÊt ë trªn ta nhËn thÊy r»ng s¬ ®å chØnh l u cÇu 3 pha l μ s¬ ®å cã chÊt l îng ®iÖn ¸p tèt nhÊt, hiÖu suÊt sö dông biÕn ¸p tèt nhÊt v× vËy víi yªu cÇu cña t¶i l μ ®iÒu chØnh tr¬n tèc ®é cã ®¶o chiÒu quay nªn ta chän s¬ ®å chØnh l u cÇu 3 pha ®èu xøng ®Ó thiÐt kÕ nguån cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp cã ®¶o chiÒu quay l μ phï hîp nhÊt
Image of page 1
 • Spring '16
 • Stephanie Moore

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern