AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Môi tr ườ ng ki ể m soát nguy ễ n trí tri

Info iconThis preview shows pages 11–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 33 Tri ế t lý qu ả n lý và phong cách đ i ề u hành Tri ế t lý qu ả n lý và phong cách đ i ề u hành Tri ế t lý qu ả n lý th ể hi ệ n quan đ i ể m, nh ậ n th ứ c c ủ a ng ườ i qu ả n lý; phong cách đ i ề u hành th ể hi ệ n qua cá tính, t ư cách và thái độ c ủ a h ọ khi đ i ề u hành đơ n v ị MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M SOÁT 12 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 34 C ơ c ấ u t ổ ch ứ c C ơ c ấ u t ổ ch ứ c Là s ự phân chia trách nhi ệ m và quy ề n h ạ n gi ữ a các b ộ ph ậ n trong đơ n v ị , nó góp ph ầ n r ấ t l ớ n trong vi ệ c đạ t đượ c m ụ c tiêu. MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 35 Cách th ứ c phân đị nh quy ề n h ạ n và phân chia trách nhi ệ m Cách th ứ c phân đị nh quy ề n h ạ n và phân chia trách nhi ệ m Là ph ầ n m ở r ộ ng c ủ a c ơ c ấ u t ổ ch ứ c. Nó c ụ th ể hóa v ề quy ề n h ạ n và trách nhi ệ m c ủ a t ừ ng thành viên trong các ho ạ t độ ng c ủ a đơ n v ị , giúp cho m ỗ i thành viên ph ả i hi ể u r ằ ng h ọ có nhi ệ m v ụ c ụ th ể gì và t ừ ng ho ạ t độ ng c ủ a h ọ s ẽ ả nh h ưở ng nh ư th ế nào đế n ng ườ i khác trong vi ệ c hoàn thành m ụ c tiêu. MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 36 N ă ng l ự c c ủ a độ i ng ũ nhân viên N ă ng l ự c c ủ a độ i ng ũ nhân viên Nhân viên có đủ k ỹ n ă ng và hi ể u bi ế t c ầ n thi ế t để th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ c ủ a mình, n ế u không ch ắ c ch ắ n h ọ s ẽ th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ đượ c giao không h ữ u hi ệ u và hi ệ u qu ả . MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M SOÁT 13 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 37 Chính sách ngu ồ n nhân l ự c Chính sách ngu ồ n nhân l ự c Chính sách nhân s ự có ả nh h ưở ng đ áng k ể đế n s ự h ữ u hi ệ u c ủ a môi tr ườ ng ki ể m soát thông qua vi ệ c tác độ ng đế n các nhân t ố khác trong môi tr ườ ng ki ể m soát nh ư đả m b ả o v ề n ă ng l ự c, tính chính tr ự c và giá tr ị đạ o đứ c....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page11 / 19

MÔI TR ƯỜ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH...

This preview shows document pages 11 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online