AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

I bao g ồ m h ộ i đồ ng qu ả n tr ị ban

Info icon This preview shows pages 15–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
i bao g m: H i đồ ng qu n tr , Ban Giám đố c, các nhân viên… ĐỊ NH NGH Ĩ A KI M SOÁT N I B Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 45 Ki m soát n i b cung c p m t s ựđả m b o h p lý Ki m soát n i b cung c p m t s ự đả m b o m t s h p lý ch không ph i là m t s ự đả m b o tuy t đố i là các m c tiêu s ẽđạ t đượ c. - Sai l m c a con ng ườ i - Ki m soát n i b nh m m c đ ích ng ă n ch n, phát hi n - Quan h gi a l i ích và chi phí ĐỊ NH NGH Ĩ A KI M SOÁT N I B
Image of page 15

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
16 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 46 xrhombus Đả m b o cho BCTC trung th c và đ áng tin c y xrhombus Đả m b o vi c ch p hành lu t pháp và các quy đị nh xrhombus Giúp đơ n v b o v và s d ng h u hi u và hi u qu các ngu n l c, b o m t thông tin, nâng cao uy tín, th c hi n các chi ế n l ượ c kinh doanh c a đơ n v Các m c tiêu c a h th ng ki m soát n i b ĐỊ NH NGH Ĩ A KI M SOÁT N I B Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 47 3. NH NG H N CH V N CÓ C A H TH NG KI M SOÁT N I B Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 48 •V n đề v con ng ườ i. •S thông đồ ng •Nh ng tình hu ng b t th ườ ng. •Gian l n qu n lý. •Quan h gi a l ơ i ích – chi phí. •Nh ng th t c ki m soát không còn phù h p do đ i u ki n đ ã thay đổ i v.v… Khoù Khoù vöôït vöôït qua NH NG H N CH V N CÓ C A HTKSNB
Image of page 16
17 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 49 4. QUY TRÌNH TÌM HI U VÀ Đ ÁNH GIÁ H TH NG KI M SOÁT N I B C A KI M TOÁN VIÊN Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 50 Taïi sao phaûi tìm hieåu heä thoáng kieåm soaùt noäi boä cuûa coâng ty chuùng toâi ? Chuùng Chuùng toâi toâi tìm tìm hieåu hieåu ñeå ñeå ñaùnh ñaùnh giaù giaù möùc möùc ñoä ñoä ruûi ruûi ro ro kieåm kieåm soaùt soaùt phuïc phuïc vuï vuï cho cho coâng coâng vieäc vieäc kieåm kieåm toaùn toaùn cuûa cuûa chuùng chuùng toâi toâi M C Đ ÍCH NGHIÊN C U HTKSNB C A KTV Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Ruûi ro kieåm toaùn 51 Ruûi ro tieàm taøng H th ng ki m soát n i b Th t c ki m toán c a ki m toán viên
Image of page 17

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
18 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 52 Tìm hieåu KSNB Ñaùnh giaù sô boä RRKS Thöïc hieän thöû nghieäm kieåm soaùt Thöïc hieän caùc thöû nghieäm cô baûn Ñaùnh giaù laïi RRKS RøRKS laø toái ña Thieát keá thöû nghieäm kieåm soaùt Ñieàu chænh caùc thöû nghieäm cô baûn Giai ñoaïn laäp keá hoaïch kieåm toaùn Giai ñoaïn thöïc hieän kieåm toaùn QUY TRÌNH TÌM HI U VÀ Đ ÁNH GIÁ HTKSNB RRKS th p Nguy
Image of page 18
Image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern