Õëýýí àâàã áàéãóóëëàãûí íýð Øàëãàñàí êîìèññ Òýýâýðëýã áàéãóóëëàãûí íýð Æîëîîèéí

Õëýýí àâàã áàéãóóëëàãûí íýð

This preview shows page 7 - 16 out of 26 pages.

(Õ¿ëýýí àâàã÷ áàéãóóëëàãûí íýð) Øàëãàñàí êîìèññ Òýýâýðëýã÷ áàéãóóëëàãûí íýð Æîëîî÷èéí îâîã, íýð ¯íäýñëýñýí áàðèìòûí Ä (Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èéí íýð) ¹ Êîä Õýìæèõ íýãæ Íýã á¿ðèéí ¿íý Áàðèìò ¸ñîîð Õ¿ëýýí àâñàí Äóòóó Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í Òîî Ä¿í Òîî À Á 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ä¿í Èë¿¿, äóòóó, ãîëîãäîë, ãýìòëèéí òàëààðõè êîìèññûí øèéäâýð Áóðóóã õàðèóöàõ ýçýí Êîìèññûí ãèø¿¿ä Ǻâøººðñºí òýýâýðëýã÷ Áàðàà, ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí íýð, çýðýã
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Õ¿ëýýí àâñàí Áàéëöñàí
Image of page 8
Ìîíãîë óëñûí ÑÝÇßàì, ¯ÑÒà Äóãààð Îí, ñàð, ºäºð Èë¿¿ Ãîëîãäîë, ãýìòýë Ä¿í Òîî Ä¿í 11 12 13 áàòëàâ. 2002-04-__ ¹____
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Image of page 10
ÍÕ Ìàÿãò ¹ ÁÌ- Ìîíãîë óëñûí ÑÝÇßàì, ¯ÑÒ ÀÃÓÓËÀÕÛÍ Á¯ÐÒÃÝË Äàíñíû ¹ (ýä õàðèóöàã÷èéí íýð) (êîä) Àãóóëàõûí ¹ 20 îí áàòëàâ. 2002-04-__
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

ÒÃ ¹____
Image of page 12
Õýìæèõ íýãæ ͺºöèéí íîðì Õóãàöàà Òîî øèðõýã ¹ Áàðèìòûí ÿéëãýýíèé óòãà Òîî Ñàð, ºäºð äóãààð Îðëîãî Çàðëàãà ¯ëäýãäýë Ñàð, ºäºð Ï Ï Ï Ýõíèé ¿ëäýãäýë Ï Ï Ï Áàðàà, ìàòåðèàëûí ¿íýò ç¿éëèéí íýð, çýðýã, äóãààð ¯ëäý
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

Êîä Ãàðûí ¿ñýã Õóóäàñíû ¹ ýãäëèéã õÿíàí áàòàëñàí
Image of page 14
ÍÕ Ìàÿãò ¹ ÁÌ- Ìîíãîë óëñûí ÑÝ ÁÀÐÀÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÒÀÉËÀÍ 20____ îí ____ ñàð ____ ºäºð Äàíñíû äóãààð Ýä õàðèóöàã÷èéí êîä Äàíñíû íýð Àãóóëàõûí íýð, ¹ ¹ Õýìæèõ íýãæ Òîî õý Îðëîãî Ýä õàðèóöàã÷ Îí, ñàð, ºäºð
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Image of page 16
 • Fall '16
 • courtney campbell

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes