ΜαθηματÎ&sup

Α να βρείτε για ποιες τιμές

This preview shows page 28 - 31 out of 60 pages.

Α) Να βρείτε για ποιες τιμές του χ ορίζεται η παράσταση Α(χ). Β) Να δείξετε ότι 2 ( ) 3 . Γ) Να αποδείξετε ότι για χ > 3 είναι Α(χ) < 0. Δ) Να λυθεί η εξίσωση 2 ( ) 2 3 . ΘΕΜΑ 4 ο Δίνονται τα πολυώνυμα: Α(x)=2x(3x-1)-(x-1).(1+x)-3x 2 -1 και B(x)=(3x-2) 2 -(2x-1).(4x-3) α. Να δείξετε ότι Α(x)=2x 2 -2x και Β(x)=x 2 -2x+1. β. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις Α(x) και B(x). γ. Να βρείτε τις τιμές του x που ορίζεται η αλγεβρική παράσταση Γ(x)= Α(x) B(x) και μετά να απλοποιήσετε την αλγεβρική παράσταση Γ(x). ΘΕΜΑ 5 ο Να λυθεί η εξίσωση (x-1) 2 -(x-1)(x+1)-8(x-1) 2 =0 3
Image of page 28

Subscribe to view the full document.