Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Sunt necesare studii viitoare de natur ă s ă conduc

Info icon This preview shows pages 107–108. Sign up to view the full content.

, sunt necesare studii viitoare de natur ă s ă conduc ă la r ă spunsuri valide în acest domeniu. O revizuire a literaturii de specialitate descrie unele strategii comune de coping utilizate de c ă tre persoanele expuse indirect diferitelor experien ț e nefaste de via ță . Printre aceste strategii se num ă r ă utilizarea umorului negru, strategiile cognitive, suportul social ș i crearea de semnifica ț ii (Moran ș i Shakespeare-Finch 2003). C ă utarea suportului social reprezint ă o strategie activ ă utilizat ă pentru a face fa ță stresului traumatic ș i care, în mod semnificativ, protejeaz ă împotriva tulbur ă rii de stres posttraumatic, fapt eviden ț iat într-o meta-analiz ă realizat ă de Ozer et al. (2003). Sprijinul social, în general, ajut ă persoanele s ă controleze situa ț iile dificile ș i s ă evite pe termen lung dezechilibrele emo ț ionale (Olff, Langeland ș i Gersons 2005). Reevaluarea pozitiv ă reprezint ă o strategie de coping emo ț ional, orientat ă spre utilizarea beneficiilor (Sears et al. 2003). Mul ț i teoreticieni sus ț in c ă strategia de reevaluare pozitiv ă este esen ț ial ă pentru adaptarea cu succes la evenimente traumatice ș i constituie o pre-condi ț ie pentru ca dezvoltarea personal ă s ă apar ă (Janoff-Bulman 2004). Exist ă dovezi empirice pentru ipoteza conform c ă reia dezvoltarea personal ă posttraumatic ă este asociat ă pozitiv cu copingul de reinterpretare (Yu, Peng, Chen, Long, He, Li ș i Wang 2014). Concluzii concludente pot fi extrase dintr-un studiu longitudinal al lui Sears ș i et al. (2003), realizat pe un e ș antion de femei cu cancer de sân în stadiu incipient, la 3 ș i la 12 luni dup ă tratamentul medical. Reevaluarea pozitiv ă la începutul studiului a prezis – în afar ă de starea de spirit pozitiv ă ș i de s ă n ă tatea perceput ă la ambele test ă ri (la 3 ș i 12 luni) – viitoarea dezvoltare posttraumatic ă (la 12 luni). Aceste rezultate au fost confirmate, în mare parte, ș i în studiile care au avut participan ț i persoane cu profesii care implic ă expunerea indirect ă la situa ț ii traumatice (Gholamzadeh, Sharif ș i Rad 2011). De exemplu, Shakespeare- Finch (2002) a constatat c ă sprijinul emo ț ional ș i reinterpretarea pozitiv ă au fost cei mai puternici predictori ai dezvolt ă rii personale posttraumatice la paramedici. Reinterpretare pozitiv ă coreleaz ă puternic cu dezvoltarea posttraumatic ă , probabil pentru c ă aceast ă strategie reprezint ă în sine o încercare de a ob ț ine dezvoltarea dorit ă . Dorin ț a de a înv ăț a din experien ță , de a g ă si ceva pozitiv în ea, spore ș te în mod automat probabilitatea ca o persoan ă s ă experimenteze dezvoltare posttraumatic ă . Capacitatea de a accepta (copingul de acceptare) situa ț iile care nu pot fi schimbate se presupune a fi crucial ă pentru adaptarea la evenimente de via ță incontrolabile sau de neschimbat. Prin urmare, acceptarea faptului c ă evenimentul traumatic s-a produs reprezint ă
Image of page 107

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 108
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern