Des biens et services marché du travail marché

 • No School
 • AA 1
 • benben95007
 • 105

This preview shows page 37 - 41 out of 105 pages.

des biens et services Marché du travail Marché financier Entreprises Gldjudpph 614 6:
Image of page 37
6145 Flufxlw ´frpsohw´ ± yrlu oh gldjudpph 615/ dgdswì gh Y/ s1 58 +od ²jxuh 7, = Epargne des ménages : 800 Crédit de l’étranger : 100 Exportations : 400 Importations : 500 Impôts des ménages : 500 Impôts : 800 Achats de l’Etat : 200 Epargne de l’Etat : 100 Salaires : 2 000 intérêts : 300 Achats de biens et services : 2 000 Profits, Epargne des enreprises : 600 Investissement brut : 2 000 Amortisse- ments : 400 Extérieur Opérations en capital Entreprises Ménages Etat Gldjudpph 615 6146 Flufxlw ´frpsohw´ = lqwhusuìwdwlrq ± oh flufxlw gdqv oh gldjudpph 615 q*d sdv od suìwhqwlrq g*íwuh yìulwdeohphqw frpsohw ± rq srxuudlw hqfruh | dmrxwhu gh qrpeuhxvhv rsìudwlrqv = lqyhvwlvvhphqw gh o*Hwdw/ wudqvihuv vrfldx{/ hwf1 ± gdqv fh vfkìpd/ oh flufxlw ±frpsohw± qh frpsruwh txh ghv x{ prqì0 wdluhv rulhqwìv/ gdqv oh vhqvh ghv ëfkhv/ g*xq djhqw yhuv xq dxwuh ± fkdtxh ëfkh fruuhvsrqg grqf ã xqh vruwlh g*dujhqw +hpsorlv, srxu xq djhqw / hw ã xqh uhqwuìh g*dujhqw +uhvvrxufhv, srxu o*dxwuh ± srxu fkdtxh fdwìjrulh g*djhqwv / xq ìtxloleuh frpswdeoh qìfhvvdluh v*ìwdeolw hqwuh oh wrwdo ghv hpsorlv hw oh wrwdo ghv uhvvrxufhv ± o* h{dpsoh qxpìultxh / xwlolvì srxu fkl´uhu fh flufxlw/ fruuhvsrqg ã o*k|srwkëvh g*xq h{fìghqw exgjìwdluh gh o*Hwdw hw g*xq gì²flw gh od edodqfh frpphu0 fldoh dyhf o*h{wìulhxu 6;
Image of page 38
6147 Frpswdelolwì qdwlrqdoh ± irxuqlw xq fdguh frqfhswxho ± srxu xqh uhsuìvhqwdwlrq vlpsol±ìh hw fkl²uìh ± gh o* dfwlylwì ìfrqrpltxh g*xqh qdwlrq ± dx frxuv g* xqh sìulrgh +hq jìqìudo/ xqh dqqìh, ± d ìwì plvh hq sodfh ± gdqv ohv gl´ìuhqwv sd|v gx prqgh ± ghsxlv od Vhfrqgh jxhuuh prqgldoh ± vrxv o*lpsxovlrq gh o* Rujdqlvdwlrq ghv Qdwlrqv Xqlhv +RQX, ± gh qrv mrxuv/ rq xwlolvh od wurlvlëph ìglwlrq/ gh 4<<6 +od suhplëuh ìwdqw gh 4<9;,/ gx V|vwëph ghv frpswhv qdwlrqdx{ +VFQ<6, uìgljì hq frooder0 udwlrq hqwuh oh Irqgv prqìwdluh lqwhuqdwlrqdo +IPL,/ od Edqtxh prqgldoh +EP,/ o*Rujdqlvdwlrq gh frrsìudwlrq hw gh gìyhorsshphqw ìfrqrpltxhv +RFGH, hw od Frpplvvlrq ghv Frppxqdxwìv hxursìhqqhv +FFH, 6148 Sulqflsdx{ djuìjdwv pdfurìfrqrpltxhv ± rq phvxuh o*dfwlylwì ìfrqrpltxh g*xqh qdwlrq/ gxudqw xqh sìulrgh/ ã o*dlgh ghv frqfhswv dsshoìv djuìjdwv pdfurìfrqrpltxhv = ± surgxlw qdwlrqdo euxw +S Q E, ± surgxlw lqwìuhlxu euxw +S L E, ± uhyhqx qdwlrqdo +UQ, ± hwf1 ± ohv djuìjdwv pdfurìfrqrpltxhv vrqw ìwurlwhphqw olìv hqwuh hx{ 6149 Ohv wurlv rswltxhv gh od frpswdelolwì qdwlrqdoh ± ohv djuìjdwv pdfurìfrqrpltxhv shxyhqw íwuh rewhqxv gh wurlv pdqlëuhv + +, lqwhusuìwìv gdqv wurlv rswltxhv , gl´ìuhqwhv= 41 rswltxh gh od surgxfwlrq +frpswhv gh surgxfwlrq hw g* h{sorlwdwlrq , = rq v*lqwìuhvvh dx yroxph ghv elhqv hw vhuylfhv ²qdx{ surgxlwv/ phvxuì sdu od vrpph ghv ydohxuv dmrxwìhv gxudqw xqh sìulrgh gdqv xq sd|v 51 rswltxh gx uhyhqx +frpswhv gh uhyhqx hw gh uìsduwlwlrq gh fh uhyhqx, = rq v*lqwìuhvvh ã od uìsduwlwlrq gh od ydohxu dmrxwìh vrxv iruph gh uhyhqx sdupl ohv idfwhxuv gh surgxfwlrq 61 rswltxh ghv gìshqvhv +frpswh g* xwlolvdwlrq , = rq v*lqwìuhvvh ã o* xwlol0 vdwlrq gh fh uhyhqx sdu ohv gl´huhqwv djhqwv vrxv iruph gh gìshqvhv hw g*ìsdujqh 6<
Image of page 39
614: O*rswltxh gh od surgxfwlrq = plvh hq jxdugh ± od ydohxu gh o* hqvhpeoh
Image of page 40
Image of page 41

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 105 pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture