77 là do các yếu tố ngẫu nhiên nhiên khác

Info icon This preview shows pages 86–89. Sign up to view the full content.

đầu tư trên GDP thực) trong mô hình gây ra; Còn 16.77% là do các yếu tố ngẫu nhiên nhiên khác giải thích. 3.4.4.2. Mô hình hồi quy đã điều chỉnh octastar4 Biến phụ thuộc: Y i : Tỷ lệ tăng trưởng thực hàng năm octastar4 Biến độc lập: EXPO i : Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu
Image of page 86

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 77 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt DSERGDP i : Tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực DEBGDP i : Quy mô nợ nước ngoài đối với GDP thực Hình 3.8: Mô hình hồi quy tuyến tính (đã điều chỉnh) đối với dữ liệu của Việt Nam giai đoạn 1991-2009 Theo kết quả trên ta được hàm hồi quy mẫu mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế như sau: ^ i Y = 0.09337 + 0.271756* EXPO i +(-3.845316* DSERGDP i ) + 0.001356* DEBGDP i Ý nghĩa của các hệ số ước lượng : 1 ˆ β = 0.09337 > 0 cho biết khi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP và quy mô nợ nước ngoài bằng 0 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình là 9.337%. 2 ˆ β = 0.271756 > 0 cho biết khi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng 1% trong điều kiện tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP và quy mô nợ nước ngoài không thay đổi thì tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trung bình 27.1756%.
Image of page 87
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 78 CHƯƠNG 3 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 3 ˆ β = -3.845316 < 0 cho biết khi tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực tăng (hay giảm) 1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam giảm (hay tăng) 384,53% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. 4 ˆ β = 0.001356 > 0 cho biết khi quy mô nợ nước ngoài đối với GDP thực tăng (hay giảm) 1% thì tốc độ tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam tăng (hay giảm) 1 lượng là 0,1356% trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Nhận xét : Ở mô hình hồi quy đã điều chỉnh [Hình 3.8], ta thấy hệ số xác định R 2 = 0.806023 ( 0.8060) cho biết mô hình giải thích được 80.6% sự biến động của tỷ lệ tăng trưởng thực hàng năm là do sự thay đổi của ba biến trong mô hình ( EXPO i - Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu; DSERGDP i - Tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực; DEBGDP i - Quy mô nợ nước ngoài đối với GDP thực); Còn 19.4% là do các yếu tố ngẫu nhiên nhiên khác giải thích. So sánh kết quả hai mô hình hồi quy trước điều chỉnh [Hình 3.7] và sau khi đã điều chỉnh[Hình 3.8], ta thấy sau khi điều chỉnh mô hình thì hệ số xác định R 2 từ 0.8323 (mô hình trước điều chỉnh) giảm xuống 0.8060 (mô hình sau điều chỉnh), điều này nói lên rằng với hai biến ( GCAP i - Tỷ lệ tăng trưởng vốn; GFIGD i - Tỷ lệ đầu tư trên GDP thực) đã bỏ bớt giải thích được (0.8323 - 0.8060 = 0.0263) 2.63% sự biến động của tỷ lệ tăng trưởng thực hàng năm.
Image of page 88

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 89
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern