Neáu n n phaûi taêng ñöôøng kính truïc leân neáu n n phaûi giaûm ñöôøng kính

Neáu n n phaûi taêng ñöôøng kính truïc leân

This preview shows page 9 - 11 out of 22 pages.

- Neáu n < [n] phaûi taêng ñöôøng kính truïc leân, neáu n >> [n] phaûi giaûm ñöôøng kính truïc cho phuø hôïp. b) Tính kieåm nghieäm ñoä cöùng truïc: Kieåm nghieäm ñoä cöùng uoán: neáu ñoä cöùng truïc khoâng ñuû seõ gaây ra bieán daïng uoán lôùn, aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc bình thöôøng cuûa truïc vaø caùc tieát maùy laép treân truïc. Do ñoù khi tính caàn haïn cheá bieán daïng truïc. Trò soá ñoä voõng: y [y] ñöôïc tính theo ñieàu kieän cuï theå cuûa truïc. Noùi chung: [y] ( 0,002 ÷ 0.003 ).A = [y] Ñoä voõng taïi vò trí laép baùnh raêng: y ( 0,01 ÷ 0,03 ).m = [y] m: moñun baùnh raêng Goùc xoay phaàn truïc taïi vò trí laép baùnh raêng: θ < 0,001 rad = [ θ ] Goùc xoay phaàn truïc taïi vò trí laép oå tröôït: θ < 0,001 rad = [ θ ] Goùc xoay phaàn truïc taïi vò trí laép oå bi ñôõ: θ < 0,001 rad = [ θ ] Phöông phaùp tính ñoä voõng, goùc xoay ñöôïc trình baøy ôû caùc chöông tröôùc. Kieåm nghieäm ñoä cöùng xoaén: bieán daïng xoaén trong caùc cô caáu truyeàn ñoäng aûnh höôûng ñeán ñoä chính xaùc laøm vieäc cuûa maùy. Truïc baùnh raêng neáu khoâng ñuû ñoä cöùng xoaén seõ gaây theâm taäp trung taûi troïng treân chieàu daøi raêng, ngoaøi ra coøn gaây dao ñoäng xoaén nguy hieåm.
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 194 Yeâu caàu: goùc xoaén ϕ [ ϕ ] [ ϕ ]: xaùc ñònh tuøy thuoäc töøng loaïi maùy vaø taàm quan troïng cuûa caùc loaïi truïc laép treân noù. 9.2. OÅ TRUÏC : 9.2.1. Khaùi nieäm chung : OÅ truïc duøng ñeå ñôõ caùc truïc xoa. OÅ truïc hòu taùc duïng cuûa caùc löïc ñaët leân truïc vaø truyeàn löïc naøy vaøo thaân maùy, beä maùy. Theo daïng ma saùt trong oå, oå truïc ñöôïc chia ra: oå tröôït, oå laên. OÅ truïc coù theå chòu löïc höôùng taâm goïi laø oå ñôõ, coù theå chòu löïc doïc truïc goïi laø oå chaën vaø coù theå chòu caû löïc höôùng taâm vaø löïc doïc truïc goïi laø oå ñôõ chaën. 9.2.1.1. Caáu taïo vaø phaân loaïi: a) OÅ tröôït: (Hình 9.3) Phaàn töû cô baûn cuûa oå tröôït la ø baïc loùt 1 ñöôïc laép ôû thaân oå 2. Trong quaù trình laøm vieäc, beà maët ngoõng truïc vaø baïc loùt tröôït töông ñoái nhau (do truïc quay, baïc coá ñònh) vaø sinh ra ma sat tröôït. Ñeå heä soá ma saùt tröôït nhoû baïc loùt ñöôïc laøm baèng vaät lieäu giaûm ma saùt nhö: ba bít, hôïp kim maøu, gang,… Teân baïc loùt, ngöôøi ta cheá taïo raõng daàu 3, muïc ñích laø phaân boá ñeàu daàu boâi trôn trong oå. Thoâng thöôøng raõng daàu ñöôïc laøm doïc theo chieàu truïc, ñeå ñaûm baûo khaû naêng taûi cuûa lôùp daàu vò trí raõnh daàu ñöôïc boá trí ôû ngoaøi vuøng coù aùp suaát thuûy ñoäng. Ñeå traùnh daàn chaûy ra ngoaøi, chieà daøi raõng neân laáy baèng 0,8 chieàu daøi oå.
Image of page 10
Image of page 11
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes