Öu ñieåm cuûa gia� thieát naøy laøm ñôn giaûn veà phöông dieän toaùn hoïc söû

Öu ñieåm cuûa gia? thieát naøy laøm ñôn

This preview shows page 2 - 4 out of 12 pages.

caùc tinh theå coù moät khoaûng khoâng gian “roäng lôùn” ). Öu ñieåm cuûa giaû thieát naøy: laøm ñôn giaûn veà phöông dieän toaùn hoïc, söû duïng ñöôïc caùc haøm lieân tuïc, thieát laäp ñöôïc moät soá quan heä caên baûn ñoäc laäp vôùi tính chaát vaät lieäu. 2.2.2. Vaät lieäu ñoàng nhaát: moïi nôi trong vaät theå vaät lieäu coù tính chaát lyù hoùa nhö nhau. 2.2.3. Tính ñaúng höôùng cuûa vaät lieäu: öùng xöû vaät lieäu khoâng thay ñoåi theo moïi höôùng. 2.2.4. Traïng thaùi khoâng coù öùng suaát ban ñaàu: khi khoâng coù ngoaïi löïc taùc ñoäng leân vaät theå thì trong loøng vaät theå khoâng coù öùng suaát. ÖÙng suaát maø ta seõ xaùc ñònh laø phaàn öùng suaát taêng leân do ngoaïi löïc sinh ra chöù khoâng keå ñeán öùng suaát ban ñaàu coù saün. 2.3. Hình daùng vaät theå: Caùc chi tieát maùy, keát caáu coâng trình thöôøng coù daïng: taám, voû, thanh, khung,… ÔÛ ñaây giôùi haïn nghieân cöùu cuûa giaùo trình laø thanh vaø khung. 3. LÖÏC (MOMENT): 3.1. Phaân loaïi: 3.1.1. Theo nguoàn goác vaät lyù : löïc troïng tröôøng, löïc ñieän töø, löïc quaùn tính, löïc ma saùt. 3.1.2. Theo tính chaát phaân boá: löïc theå tích, löïc beà maët, (hình 1.1). 3.1.3. Theo vò trí taùc duïng:
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ CHÖÔNG 1: KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ CÔ HOÏC VAÄT RAÉN BIEÁN DAÏNG 59 TS. Vuõ Coâng Hoøa 3.1.3.1. Ngoaïi löïc : löïc töø ngoaøi taùc duïng leân vaät theå ñang nghieân cöùu. Goàm coù: taûi troïng, phaûn löïc lieân keát. 3.1.3.2. Noäi löïc: löïc töông taùc giöõa caùc phaàn tieáp xuùc beân trong vaät khaûo saùt. 3.2. Ngoaïi löïc vaø noäi löïc: 3.2.1. Ngoaïi löïc: 3.2.1.1. Taûi troïng: (löïc hoaït ñoäng) coù theå phaân boá hay taäp trung thöôøng laø caùc löïc ñaõ bieát: löïc truyeàn ñoäng, löïc gioù taùc duïng leân quaït hay coâng trình, aùp löïc thuûy tónh taùc duïng leân coâng trình ngaàm döôùi nöôùc,… 3.2.1.2. Phaûn löïc lieân keát: (aån, caàn xaùc ñònh). Trong khoâng gian, thanh coù 6 baäc töï do: di chuyeån theo 3 phöông vuoâng goùc baát kyø naøo ñoù vaø xoay xung quanh 3 phöông ñoù. Thöôøng trong kyõ thuaät caùc thanh ñöôïc lieân keát vôùi giaù hay lieân keát vôùi nhau vaø nhöõng lieân keát naøy chæ cho pheùp thanh di chuyeån hay bieán daïng trong vaøi maët phaúng. Do moät thanh chòu taûi phöùc taïp (khoâng gian) coù theå ñöôïc toå hôïp töø caùc thaønh phaàn taûi troïng taùc duïng trong caùc maët phaúng toïa ñoä; maët khaùc, thöôøng taûi troïng cuõng chæ taùc duïng trong moät maët phaúng neân chöông trình taäp trung giôùi thieäu caùc loaïi lieân keát phaúng.
Image of page 3
Image of page 4
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes