Course Hero Logo

Ang pagkakaroon ng malinaw mabisa at lohikal na

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 2 out of 2 pages.

Ang pagkakaroon ng malinaw, mabisa at lohikal na pagpapahayag ay naipapakita sa pamamagitan ngmaayos na pag-uugnayan ng mga salita, parirala at pangungusap.Mahalaga rin sa pagpapahayag ang maingat na pagpili ng mga salitang gagamitin upang malinaw salahat. Katulad ng paglalahad ng sanhi at bunga. Sa paraang ito naipaliliwanag kung bakit nagaganap ang isangpangyayari o phenomena at mga resulta nito. Maaaring magkabaliktaran sa pagsasagawa nito. Maaaringmauna ang paglalahad ng ibunubunga ng isang pangyayari at isunod ang mga dahilan. Ang mga talatangnabubuo sa pamamagitan nito ay maaaring gamitin sa pagbuo ng komposisyon tungkol sa mga ulat pang-agham, mga pangayayaring pangkasaysayan at mga imbesyon.Ang kaya, dahil sa, nang, buhat, sapagkat, tuloyay mga palatandaang salita na kadalasang ginagamit sa mgapangungusap o pahayag ng ugnayang sanhi at bunga.Halimbawa:Maraming tao ang pumupuri at gumagalang sa kaniyadahil sa kabutihan at kahusayan niyang taglay.Ang unang pahayag na may dalawang salungguhit ay resulta o kinalabasan ng pangyayari na tinatawag nabungaat ang ikalawang pahayag na may isang salungguhit ay ang pinag-ugatan o pinagmulan ng pangyayri natinatawag nasanhi.Upang ipakilala o bigyang-diin ang sanhi, maaari nating gamitin ang mga pangatnig na pananhi.Kabilang ditto ang dahil, dahil sa , dahilan sa, sapagkat at palibhasa.Kapag gusto naman ipakilala o bigyang-diin ang mga bunga, maaari tayong gumamit ng ilanggumamit ng ilang pangatnig na panlinaw, kabilang ang kaya, dahil dito ( doon ), ang bunga nito.
End of preview. Want to read all 2 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Lim
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture