Ðeéõù iðib öed ea h c óññ e

Info icon This preview shows pages 9–11. Sign up to view the full content.

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×h ?C ÓÑÑ eÒ ØÚa Ö ie ÐaÔ ÖÓbab iÐiØéd e fÓÙ ÖÒ iÖÙÒ eÓ ÖØÐéÕÙ iÐib ÖeÔa Ö fa iØeÑ eÒ Ø Ñ iÜ Øe ÐÓ Ö×ÕÙ e c Úa Ö ie?E ÜÔ ÐiÕÙ eÞehaÒgeÑ eÒ Ø E Ü eÖ ie C ÓÒ ×ØÖÙ i×eÞÚÓ × jeÙÜ D ÓÒÒ eÞÙÒeÜ eÑ Ô Ðed e jeÙ ×ÓÙ ×fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðed eÙÜ jÓÙ eÙ Ö× d eÙÜaØ iÓÒ ×Ôa ÖjÓÙ eÙ ÖaÚ e aÙÑ Ó iÒ × d eÙÜéÕÙ iÐib Öe×d ea ×h×ØÖ iØ×ÕÙ iÒ e×ÓÒ Ø Ôa × a Öe ØÓ ÓÑ Ôa Öab Ðe× d eÙÜaØ iÓÒ ×Ôa ÖjÓÙ eÙ ÖaÚ e aÙÑ Ó iÒ × ÙÒ éÕÙ iÐib Öed ea ×hÕÙ iÒe×Ø Ôa × a Öe ØÓ ÓÔ ØiÑ a Ð d eÙÜaØ iÓÒ ×Ôa ÖjÓÙ eÙ ÖaÚ eÙÒÙÒ iÕÙ eéÕÙ iÐib Öed ea ×hÕÙ ie×Øa Öe ØÓ ÓÔ ØiÑ a Ð 4 d eÙÜaØ iÓÒ ×Ôa ÖjÓÙ eÙ ÖaÚ eÙÒÙÒ iÕÙ eéÕÙ iÐib Öed ea ×hØe ÐÕÙ e× iÓÒ eÒ ÐèÚ eÙÒ eaØ iÓÒdÙ jÓÙ eÙ ÖÐeÒÓÙÚ eaÙ jeÙa iÒ × iÓb ØeÒÙaÙÒÙÒ iÕÙ eéÕÙ iÐib Öed ea ×hÓù ÐÙ Ø iÐiØédÙ jÓÙ eÙ Ö Öe× Ô eØ iÚ eÑ eÒ ØdÙ jÓÙ eÙ Ö e×Ø×ØÖ iØeÑ eÒ Ø×ÙÔ é Ö ieÙ Öe Öe×Ô eØ iÚ eÑ eÒ Ø×ØÖ iØeÑ eÒ Ø iÒ fé Ö ieÙ Öe ×ÓÒÙ Ø iÐiØéÐéÕÙ iÐib Öed ea ×hdÙ jeÙ iÒ iØ ia Ð 5 ØÖÓ i×aØ iÓÒ ×Ôa ÖjÓÙ eÙ ÖaÚ eeÜaØeÑ eÒ ØÙÒéÕÙ iÐib Öed ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×a Öe ØÓ dÓÑ iÒ é e ØdÓÒ Ø Ðe××ØÖa Øég ie×d e×d eÙÜ jÓÙ eÙ Ö××ÓÒ Øfa ib ÐeÑ eÒ ØdÓÑ iÒ ée× 6 ØÖÓ i×aØ iÓÒ ×Ôa ÖjÓÙ eÙ ÖaÚ eeÜaØeÑ eÒ ØÙÒéÕÙ iÐib Öed ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×a Öe ØÓ ÓÔ ØiÑ a Ð e ØdÓÒ Ø Ðe××ØÖa Øég ie×d e×d eÙÜ jÓÙ eÙ Ö××ÓÒ Øfa ib ÐeÑ eÒ ØdÓÑ iÒ ée× jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ E Ü eÖ ie eÙd iÒ ×Ô eØ iÓÒ ÒÔa ØÖÓÒÔ eÙ ØÓÙÒÓÒ iÒ ×Ô eØe Ö×ÓÒeÑ Ô ÐÓÝ éÙÒÓû Ø h eÑ Ô ÐÓÝ éÔ eÙ ØØÖaÚa iÐÐe ÖÓÙÔa Öe××e Öad é×Ù Ø iÐiØédÙ ØÖaÚa iÐe×Ø g ÔÓÙ Ö ÐeÑ Ô ÐÓÝ é ÐaÚa ÐeÙ ÖdÙ ØÖaÚa iÐe×Ø v ÔÓÙ Ö ÐeÔa ØÖÓÒ iÐeÔa ØÖÓÒ iÒ ×Ô eØee Ø ÐeÑ Ô ÐÓÝ éÔa Öe××e ÐeÔa ØÖÓÒ e×Ød i×Ô eÒ ×éd e Ðe ÔaÝ e Ö× iÒÓÒ iÐÐÙ iÔaÝ e w Ò ×ÙÔÔÓ ×e < h < g < w D éÖ iÖee ØØe× iØÙa Ø iÓÒÔa ÖÙÒ jeÙ 2 × 2 ÓÒ ØÖe ÖÕÙ iÐÒeÜ i×ØeÕÙÙÒ éÕÙ iÐib ÖeÑ iÜ ØeC ÓÑÑ eÒ Øe Öe fa iØe Øa ÐÙ Ðe ÖÐéÕÙ iÐib ÖeC ÓÑ Ñ eÒ ØÚa Ö iee ØéÕÙ iÐib Öe ÐÓ Ö×ÕÙ e h aÙgÑ eÒ Øe? ÐÓ Ö×ÕÙ e g aÙgÑ eÒ Øe? E Ü eÖ ie4 C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðed e ÐagÙ Öe A B C a (2 , 4) (6 , 2) (3 , 1) b (4 , 0) (0 , 6) (1 , 3) c (1 , 5) (5 , 1) (2 , 2) F ig eÙ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðede ÐeÜeÖ ie4 É ÐiÑ iÒ eÞd eÑ aÒ iè Öe iØé Öa Ø iÚ e Ðe××ØÖa Øég ie××ØÖ iØeÑ eÒ ØdÓÑ iÒ ée× D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern