CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN VÀ RẼ NHÁNH.pdf

Thông báo gia tri cua x khong phai la 0 s ẽ

Info icon This preview shows pages 2–4. Sign up to view the full content.

==> Thông báo "Gia tri cua x khong phai la 0" s đượ c in ra màn hình, b i vì x = 5 (giá tr x khác 0) t c câu l nh trong else s đượ c th c thi. * Nh n xét: - Câu l ệnh điề u ki n if (đủ ) là câu l nh điề u ki n 2 chi u . <=> Nghĩa là c u trúc c a câu l nh if(đủ ) có điề u ki n ph đị nh l ại điề u ki ện ban đầ u else . ========================== C N NH ========================== Điề u ki ện ban đầ u Điề u ki n ph đị nh == != != == >= < <= > && || || && < >= > <=
Image of page 2

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Nguy n Thi n Tâm Facebook: SĐT: 09357 34548 TH C HÀNH TRÊN MÁY Đề bài: Nh p vào 2 s nguyên a và b t bàn phím. Vi ết chương trình tìm số l n nh t gi a 2 s a và b. Code demo #include <iostream> // khai báo thư việ n C++ using namespace std; int main( int argc, char **argv) // argc và argv là tham s dòng l nh (khi nào l n s bi ế t :))) ) { int a; // khai báo bi ế n a s nguyên ki u int int b; // khai báo bi ế n b s nguyên ki u int cout << "\nNhap gia tri a: " ; // xu t thông báo ra màn hình cin >> a; // nh p giá tr a cout << "\nNhap gia tri b: " ; // xu t thông báo ra màn hình cin >> b; // nh p giá tr a if (a > b) // n ếu điề u ki ện a > b là đúng thì giá trị l n nh t là a { cout << "\nGia tri lon nhat la " << a; } else / / đây là câu lệ nh ph đị nh l i câu l ệnh điề u ki n if trên <=> if(a <= b) { cout << "\nGia tri lon nhat la " << b; // lúc này giá tr l n nh t có th là a ho ặc b, cái nào cũng đúng } system( "pause" ); return 0; } 3. C u trúc if , if else l ng nhau TH C HÀNH TRÊN MÁY Bài 1 . Gi ải phương trình bậ c 1 có d ng: ax + b = 0. Bài 2. Gi ải phương trình bậ c 2 có d ng: ax^2 + bx + c = 0. - Đề các b n có th hi ểu như thế nào là câu l ệnh điề u ki n if, if else l ng vào nhau, thì cách t t nh t là các b n hãy t mình b t tay vào code để tr i nghi m, úng d ng các lí thuy ế t đã họ c vào th c hành các bài t p th c t ế trên máy, để có th t mình rút ra kinh nghi m và hi ểu rõ hơn cách ứ ng d ng lí thuy ế t vào th c t ế là như thế nào. - Sau đây mình xin demo Bài 1 #include <iostream> using namespace std; // gi ải phương trình bậ c 1 d ng: ax + b = 0 int main( int argc, char **argv) { float a, b; // khai báo h s a và b c a pt b c 1, 2 h s a và b có th là s th c // nh p giá tr t bàn phím cho 2 h s a và b cout << "\nNhap gia tri he so a: " ; cin >> a; cout << "\nNhap gia tri he so b: " ; cin >> b; if (a == 0) // n ế u h s a b ng 0 thì ti ế p t c ki m tra h s b { if (b == 0) {
Image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern