Course Hero Logo

Lesson exemplar learning resources available lr

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 387 - 389 out of 392 pages.

Lesson Exemplar/ Learning resources availableLR developerLink (if availableonline)Assessment (providea link if online)Aklat) 5. 1999. pp. 227245-Pilipino Ako, Pilipinas ang Bayan Ko,(Patnubay ng Guro) 5. 1999. pp. 191-199-Pilipinas: Ang Ating Bansa 5. 2000. pp.244266III.Other Learning Resources (e.g. YouTube, google,scribd and slide share and etc.)Not availableIII. Other LearningResources (e.g.YouTube, google,scrib and slide shareand etc.)Not availableIII. Other LearningResources (e.g.YouTube, google,scrib and slideshare and etc.)a. Not availableIII. Other LearningResources (e.g.YouTube, google, scriband slide share andetc.)a.Not availableWeek4-5/4thQNatatalakay ang mga mungkahi tungosa pagbabago sa ilang probisyon ngSaligang Batas 1987Natatalakay ang mgakarapatang tinatamasa ngmamayan ayon sa SaligangBatas ng 1987Naiisa-isa ang mga kaakibat natungkulin na binibigyang diinng Saligang Batas ng 1987I. Learning Resources from LRMDS Portala.Araling Panlipunan-EASE Modyul 20: Ang SaligangBatas at mga Patakaran at PrinsipyoLRMDS Portal A.P. 6#6011II.Learning Resources suggested by the CurriculumGuide- MISOSA Lesson #31 (Grade VI)-EASE I Modyul 20I. Learning Resourcesfrom LRMDS Portala. Modified In-SchoolOff-School ApproachModules (MISOSA)II. LearningResources suggestedI. LearningResources fromLRMDS Portala.d.gov.ph/detail/6011II. LearningResourcesI. Learning Resourcesfrom LRMDS Portala.ov.ph/detail/6011II. Learning Resourcessuggested by theProvincial Capitol Compound, Brgy. Guinhawa, City of Malolos, Bulacanwebsite: email. [email protected]
Republic of the PhilippinesDepartment of EducationRegion III-Central LuzonSCHOOLS DIVISION OF BULACANWeek oftheQuarter/GradingPeriodLearning competencies(Grade 6 Araling Panlipunan)Lesson Exemplar/ Learning resources availableLR developerLink (if availableonline)Assessment (providea link if online)-Pilipinas Bansang Pinagpala (Batayang Aklat) 4. 2000.pp. 227-232-Ang Bayan Kong Mahal 5. 1999. pp. 255 5. * Pilipinas:Ang Ating Bansa, (Batayang Aklat) 5. 2000. pp. 246III.Other Learning Resources (e.g. YouTube, google,scribd and slide share and etc.)a.Mga karapatan ng Mamamayang Pilipinoby the CurriculumGuideBook published bythe authorIII. Other LearningResources (e.g.YouTube, google,scrib and slide shareand etc.)a.Youtubesuggested by theCurriculum GuideUploaded inLRMDSIII. Other LearningResources (e.g.YouTube, google,scrib and slideshare and etc.)a.utube.com/watch?v=qGtU0k-hk00Curriculum GuideUploaded in LRMDSIII. Other LearningResources (e.g.YouTube, google, scriband slide share andetc.)a.w.youtube.com/watch?v=qGtU0k-hk00Week5-6/4thQNasusuri ang mga kontemporaryongisyu ng lipunan tungo sa pagtugon samga hamon ng malaya at maunlad nabansaPampulitika (Hal., usapingpangteritoryo sa PhilippineSea, korupsyon, atbp)I. Learning Resources from LRMDS Portala.Araling Panlipunan-Ang Asya sa KasalukuyangPanahon Isang PanimulaLRMDS Portal A.P. 6 #6027b. Araling Panlipunan-Pakikipag-ugnayan sa panahonng Globalisasyon

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 392 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags
filipino language, Central Luzon, Scribd, Schools Division of Bulacan

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture