Ấ t t ự tài trợ h ệ s ố n ợ h ệ s ố

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 22 - 25 out of 113 pages.

t t tài trợ ). - H s n H s n = T ng n ph i tr (Đvt:%) T ng ngu n v n - H s v n ch s h ữu (còn gọi là hệ s t su t t tài trợ )
Image of page 22

Subscribe to view the full document.

13 T s này cho thấ y m ức độ t ch c a doanh nghi p v v ốn, là tỉ l gi a v n ch s h u so v i t ng ngu n v n. H s v n ch s h u = V n ch s h u (Đvt:%) T ng ngu n v n Ho c: H s v n ch s h u = 1 - H s n T su ất này càng cao càng thể hi n kh năng tự ch cao v m ặt tài chính hay m ức độ t tài t r c a doanh nghi p t ốt và ngƣợ c l i, khi t su ất này càng nhỏ , kh năng t b ảo đả m v m ặt tài chính củ a doanh nghi ệp càng thấ p, m ức độ độ c l p v tài chính c a doanh nghi ệp càng giả m. 1.2.2.2 Phân tích kế t qu kinh doanh Báo cáo kế t qu kinh doanh nêu lên kế t qu kinh doanh c a doanh nghi p trong m t th i k ỳ, thông qua số li u v doanh thu, chi phí và lợ i nhu n c a doanh nghi p qua các thờ i k ta có thể đánh giá đƣợ c doanh nghi ệp đó hoạt động kinh doanh đã tố t hay chƣa. Từ đó lý giải nguyên nhân và đƣa ra các giả i pháp cụ th nh ằm nâng cao hiệ u qu ho ạt độ ng kinh doanh c a doanh nghi p. a. Phân tích doanh thu Doanh thu là yế u t quan tr ọng đầu tiên cần quan tâm trong báo cáo kế t qu kinh doanh c a doanh nghi ệp, doanh thu là nguồn để bù đắp chi phí và tạ o ra l i nhu n cho doanh nghi ệp. Vì vậy doanh thu có cao thì cơ hội để bù đắp chi phí và tạ o ra l i nhu n c a doanh nghi ệp càng lớ n. Doanh thu g m 3 ho ạt độ ng: - Doanh thu bán hàng và cung cấ p d ch v ụ: đây là doanh thu chính củ a m t doanh nghi p ho ạt độ ng s n xu t kinh d oanh thông thƣờ ng. - Doanh thu ho ạt động tài chính: bao gồm các khoả n thu t ngu ồn tài chính củ a doanh nghi ệp nhƣ doanh thu từ lãi vay ngân hàng chi trả , doanh thu t các khoả n l i t c doanh nghi ệp đem đi đầu tƣ ở đơn vị khác, doanh thu từ ho ạt độ ng mua b án chứ ng khoán, …Doanh thu hoạt động tài chính tố t ch ng t ho ạt động tài chính củ a doanh nghi p ổn đị nh.
Image of page 23
14 - Thu nh ập khác: Bao gồm các khoả n m ục thu không thƣờng xuyên tạ i doanh nghi ệp nhƣ: thu từ thanh lý nhƣợng bán tài sả n c đị nh, thu do b ồi thƣờ ng, thu n khó đòi xóa sổ l ại đòi đƣợ c, thu ph t vi ph m h ợp đồng…Thông thƣờ ng kho n m ục này chi ế m t tr ọng không lớ n trong doanh nghi p.
Image of page 24

Subscribe to view the full document.

Image of page 25
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes